Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic

Glossari de termes econòmics i financers

Posem a la teva disposició aquest diccionari en català amb termes econòmics i financers, on podràs consultar tot el relacionat amb el món de la banca, de la A a la Z.

Cadascun dels termes ha estat verificat pels nostres experts en inversió, comptes per a particulars, empreses, comptes nòmina, hipoteques, targetes, entre altres productes financers, i s'expliquen de manera senzilla perquè els puguis interpretar millor.

Al nostre diccionari hem seleccionat els conceptes més comuns i que s'utilitzen més habitualment en la documentació sobre productes financers, tant en format físic com digital: contractes, clàusules, condicions, annexos, etc.

A

Alfa (á)

L'alfa és la millor variable per mesurar la tasca d'un gestor al capdavant d'un fons d'inversió. Mesura les capacitats i les destreses d'un gestor i les del seu equip a l'hora d'operar. Aquest coeficient mesura el rendiment o el comportament d'una inversió (positiva o negativa) enfront dels del seu índex de referència o benchmark, és a dir, quanta rendibilitat de més obté el fons després de les seves comissions.

Amortització

L'amortització és un terme econòmic i comptable, vinculat al procés existent entre la despesa o depreciació d'un actiu, durant un període de temps.

L'amortització d'un actiu està directament relacionada amb els béns i serveis (una casa, una moto, un vaixell, un electrodomèstic, etc.), mentre que l'amortització d'un passiu està relacionada amb el finançament previst per un creditor i representa el que la persona o una empresa deu a tercers. Un exemple molt comú té a veure amb préstecs que obtenim dels bancs, pagaments a proveïdors, impostos, salaris, etc.

Ampliació d'hipoteca

Una ampliació d'hipoteca és el procés de canvi de condicions en el préstec hipotecari que hàgim contractat amb el banc. Així podrem reduir l'import de les quotes, sol·licitar una quantitat de diners una mica més elevada... o fer ambdues coses. Aquest tràmit també és conegut com novació, i es realitza perquè sol resultar més econòmic que rehipotecar o signar un nou préstec.

Aportació o inversió mínima

És la quantitat mínima necessària per poder invertir per primera vegada en qualsevol producte financer (renda fixa, fons d'inversió, ETF...).

És una dada rellevant; per exemple, si traspassem capital d'un fons d'inversió a un altre i la quantitat traspassada és inferior a l'aportació mínima que exigeix el fons de destinació, el traspàs pot ser rebutjat.

Assegurança d'amortització TAR

Quan contractem un préstec hipotecari, el banc ens pot oferir una assegurança d'amortització, que és un aval que alliberarà els hereus davant la mort, incapacitat o desocupació de l'assegurat. I, tot i que comparteix algunes semblances amb una assegurança de vida, en realitat ha estat dissenyada exclusivament per a persones que estiguin pagant una hipoteca, de manera que pot resultar més apropiada.

Assegurança de vida TAR

La TAR designa un tipus específic d'assegurances: la Temporal Anual Renovable. Això vol dir que té una prima que es renova any rere any i sempre que el client vulgui.

A causa de la seva versatilitat i adaptabilitat, és una opció molt recomanable: es pot cancel·lar sense gaires problemes i sense penalització (sempre que ho comuniquem en el termini que el contracte estableix); a més, es pot convertir en una assegurança permanent en alguns casos; i fins i tot pot donar-nos l'opció de rescatar part de les primes aportades, podent recuperar una bona part del que hàgim aportat, encara que això també depèn de les condicions establertes per cada companyia.

Asset Allocation (localització d'actius)

Asset Allocation ("localització d'actius" en català) es defineix com la distribució d'actius d'una cartera o diversificació de les accions d'acord amb la combinació triada d'actius, productes o mercats, risc i zona geogràfica, per tal de millorar-ne el rendiment o controlar el risc de l'actiu. Per fer aquesta distribució s'utilitza tant l'anàlisi bottom up com la top down.

Aval

Un aval és, segons la definició del Banc d'Espanya, “un contracte pel qual una persona física o jurídica garanteix o assegura el compliment d'obligacions, assumint el pagament d'un deute d'una altra persona si aquesta persona no el realitza”.