Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic

Glossari de termes econòmics i financers

Posem a la teva disposició aquest diccionari en català amb termes econòmics i financers, on podràs consultar tot el relacionat amb el món de la banca, de la A a la Z.

Cadascun dels termes ha estat verificat pels nostres experts en inversió, comptes per a particulars, empreses, comptes nòmina, hipoteques, targetes, entre altres productes financers, i s'expliquen de manera senzilla perquè els puguis interpretar millor.

Al nostre diccionari hem seleccionat els conceptes més comuns i que s'utilitzen més habitualment en la documentació sobre productes financers, tant en format físic com digital: contractes, clàusules, condicions, annexos, etc.

A

Accions

Què és una acció?

Són les parts alíquotes de capital en què es divideix el capital d'una societat o empresa. Habitualment, les empreses emeten accions amb l'objectiu de captar recursos.

És a dir, en els mercats primaris, les companyies emeten i venen accions, i amb elles obtenen finançament per a les operacions de l'empresa.

El valor de totes les accions d'una companyia representa la seva capitalització en el mercat. Cadascuna d'elles atorga uns drets econòmics i polítics al titular (també anomenat accionista, posseïdor o tenidor), que, per tant, és propietari d'una part d'aquesta empresa, la qual cosa li atorga dret a participar en els beneficis o a votar a les juntes d'accionistes, tot en funció del nombre o la proporció d'accions que tingui.

Alfa (á)

L'alfa és la millor variable per mesurar la tasca d'un gestor al capdavant d'un fons d'inversió. Mesura les capacitats i les destreses d'un gestor i les del seu equip a l'hora d'operar. Aquest coeficient mesura el rendiment o el comportament d'una inversió (positiva o negativa) enfront dels del seu índex de referència o benchmark, és a dir, quanta rendibilitat de més obté el fons després de les seves comissions.

Amortització

L'amortització és un terme econòmic i comptable, vinculat al procés existent entre la despesa o depreciació d'un actiu, durant un període de temps.

L'amortització d'un actiu està directament relacionada amb els béns i serveis (una casa, una moto, un vaixell, un electrodomèstic, etc.), mentre que l'amortització d'un passiu està relacionada amb el finançament previst per un creditor i representa el que la persona o una empresa deu a tercers. Un exemple molt comú té a veure amb préstecs que obtenim dels bancs, pagaments a proveïdors, impostos, salaris, etc.

Amortització parcial

L'amortització parcial de la hipoteca és el procediment de devolució de part dl capital pendent que el banc ens ha prestat, reduint o cancel·lant el deute. A més, hi ha l'amortització total, cas en què amortitzem tot el deute i cancel·lem així la hipoteca abans d'hora.

Ampliació d'hipoteca

Una ampliació d'hipoteca és el procés de canvi de condicions en el préstec hipotecari que hàgim contractat amb el banc. Així podrem reduir l'import de les quotes, sol·licitar una quantitat de diners una mica més elevada... o fer ambdues coses. Aquest tràmit també és conegut com novació, i es realitza perquè sol resultar més econòmic que rehipotecar o signar un nou préstec.

Aportació o inversió mínima

És la quantitat mínima necessària per poder invertir per primera vegada en qualsevol producte financer (renda fixa, fons d'inversió, ETF...).

És una dada rellevant; per exemple, si traspassem capital d'un fons d'inversió a un altre i la quantitat traspassada és inferior a l'aportació mínima que exigeix el fons de destinació, el traspàs pot ser rebutjat.

Assegurança d'amortització TAR

Quan contractem un préstec hipotecari, el banc ens pot oferir una assegurança d'amortització, que és un aval que alliberarà els hereus davant la mort, incapacitat o desocupació de l'assegurat. I, tot i que comparteix algunes semblances amb una assegurança de vida, en realitat ha estat dissenyada exclusivament per a persones que estiguin pagant una hipoteca, de manera que pot resultar més apropiada.

Assegurança de vida TAR

La TAR designa un tipus específic d'assegurances: la Temporal Anual Renovable. Això vol dir que té una prima que es renova any rere any i sempre que el client vulgui.

A causa de la seva versatilitat i adaptabilitat, és una opció molt recomanable: es pot cancel·lar sense gaires problemes i sense penalització (sempre que ho comuniquem en el termini que el contracte estableix); a més, es pot convertir en una assegurança permanent en alguns casos; i fins i tot pot donar-nos l'opció de rescatar part de les primes aportades, podent recuperar una bona part del que hàgim aportat, encara que això també depèn de les condicions establertes per cada companyia.

Assegurances combinades amb la hipoteca

Les assegurances combinades amb la hipoteca són aquelles la contractació de les quals és, o bé obligatòria, o bé molt recomanable, a l'hora de contractar un préstec hipotecari.

Per tractar aquest tema, en primer lloc parlarem de la Llei hipotecària, ja que ha aclarit una mica la regulació d'aquests préstecs. Tot i que aquesta normativa no regula les assegurances de manera específica, sí que estableix que a l'hora de formalitzar una hipoteca hem de contractar certs productes, encara que no és obligatòria la mediació del banc i podem fer-ho amb una altra companyia. És a dir, que prohibeix la venda d'aquestes assegurances com a condició per concedir-nos el préstec, però sí que permet la venda combinada de productes complementaris per rebaixar l'interès i millorar les condicions del préstec hipotecari. 

Asset Allocation (localització d'actius)

Asset Allocation ("localització d'actius" en català) es defineix com la distribució d'actius d'una cartera o diversificació de les accions d'acord amb la combinació triada d'actius, productes o mercats, risc i zona geogràfica, per tal de millorar-ne el rendiment o controlar el risc de l'actiu. Per fer aquesta distribució s'utilitza tant l'anàlisi bottom up com la top down.

Autoritzat d'un compte

L'autoritzat d'un compte bancari és aquella persona a qui el titular nomena perquè pugui disposar dels fons en nom seu. Realment no es tracta del propietari, per la qual cosa no haurà de respondre pels deutes o el patrimoni del compte.

Aval

Un aval és, segons la definició del Banc d'Espanya, “un contracte pel qual una persona física o jurídica garanteix o assegura el compliment d'obligacions, assumint el pagament d'un deute d'una altra persona si aquesta persona no el realitza”.

Avançament de nòmina

En termes bancaris, un avançament de nòmina és una mena de préstec a curt termini que el nostre banc o caixa d'estalvis ens concedeix pel fet de tenir la nòmina domiciliada i ser titulars d'un compte nòmina. En general, haurem de tornar-lo abans de sis mesos, encara que algunes entitats estableixen fins a un any de termini. L'import d'aquest préstec se cenyirà al valor de la nòmina, encara que de vegades el banc ens pot concedir el doble, o fins i tot el triple, sempre amb unes condicions determinades i amb subjecció al nostre perfil financer.