Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Despeses de gestoria d'una hipoteca

Despeses de gestoria d'una hipoteca

Les despeses de gestoria d'una hipoteca són aquells pagaments que realitzarem a canvi que ens tramitin les escriptures i la liquidació d'impostos, tant a l'hora de comprar un habitatge com de signar la hipoteca o bé subrogar-la, cancel·lar-la o refinançar-la.

A diferència de les despeses del notari o les despeses del registre, les despeses de gestoria no estan estipulades per llei, de manera que cada gestoria té les seves pròpies taxes. Encara que dependrà de la zona i de l'empresa en si, l'habitual és que ens cobrin entre 150 € i 300 €. Aquestes despeses també inclouran tràmits com la retirada de les còpies de la notaria, la liquidació dels impostos i la inscripció de l'escriptura al registre.

Com ja hem dit algunes vegades, abans de la Llei hipotecària la majoria de les despeses de contractar un préstec hipotecari eren a càrrec del client. Això no obstant, arran de la seva entrada en vigor al juny del 2019, les despeses es van repartir d'una manera més equitativa. Ara és l'entitat creditícia qui abona aquestes despeses juntament amb les despeses de registre (que són les que s'originen en inscriure el préstec hipotecari al Registre de la Propietat), del notari (que són els aranzels que cobra aquest funcionari públic i, per tant, estan regulats; la despesa de notaria que suposa d'un 0,3% a un 0,5% de la hipoteca) i finalment l'impost d'actes jurídics documentats (IAJD), una taxa que suposa entre un 0,5% i un 1,5% del preu de l'habitatge.

Per la seva banda, la Llei hipotecària estipula que serà el consumidor qui aboni les despeses de la taxació (és a dir, el peritatge que es realitza per estimar el preu de compravenda de l'immoble, i que condicionarà directament el préstec hipotecari) i la seva còpia de l'escriptura.

La Llei hipotecària no té caràcter retroactiu, i per tant s'aplica a totes aquelles hipoteques constituïdes a partir del 16 de juny del 2019.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca