Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Càrregues hipotecàries

Càrregues hipotecàries

Les càrregues hipotecàries són les obligacions econòmiques que un immoble té associades i que es transmeten a qui l'adquireix. Les càrregues hipotecàries suposen una limitació de l'ús i de la propietat i poden passar d'un propietari a un altre quan es produeix una operació de compravenda, per això abans de fer el pas de comprar una casa cal comprovar que estigui lliure de càrregues, en cas contrari la compravenda no es podrà dur a terme.

Per saber si un habitatge té obligacions haurem d'acudir al Registre de la Propietat i sol·licitar una nota simple.

Quin tipus de càrregues hipotecàries podrem trobar?

En primer lloc, la hipoteca, que és la més comuna. Abans que hi hagi un possible comprador, el préstec ha de ser cancel·lat o bé pot ser subrogat (és a dir, que la hipoteca passarà d'un propietari a un altre).

A més, l'embargament judicial, que es produeix si al venedor se li ha embargat un bé com a forma de pagament d'un deute que hagi contret. En aquest cas, caldrà cancel·lar aquest embargament, encara que també és possible que el comprador descompti el deute del preu de l'habitatge.

En tercer lloc, l'arrendament, que es produeix quan l'habitatge està llogat en el moment de ser venut. En aquest cas, haurem de mantenir l'inquilí fins que finalitzi el seu contracte de lloguer.

D'altra banda, l'usdefruit i servitud, que afecta l'ús de l'habitatge (i no la seva propietat) fins que s'extingeixi l'obligació.

A més, podem trobar altres càrregues no inscrites al Registre, com ara els deutes contrets amb la comunitat de veïns. Per aquest motiu, abans de signar haurem de demanar un certificat al president o l'administrador.

Els impostos municipals tampoc no figuraran al Registre. Principalment ens referim a l'impost de béns immobles (IBI), el pagament del qual es realitza cada any. En cas que el venedor no hagi abonat l'IBI, el deute passarà al nou propietari. Per comprovar si el pis està al corrent de pagaments, haurem de demanar el justificant de pagament a l'ajuntament.

Què hem de fer si l'habitatge que comprarem té càrregues?

Haurem demanar al venedor que cancel·li la hipoteca, o podrem descomptar el deute pendent del preu de venda de la casa o bé subrogar-nos-hi, sempre amb el consentiment del banc. Una altra opció possible seria contractar un préstec hipotecari amb un segon banc, si ens ofereix millors condicions i sempre que l'entitat inicial accepti.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca