Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Hipoteque

Hipoteque

Una hipoteca és un dret real de garantia que permet al comprador rebre una quantitat de diners determinada per part d'una entitat financera a canvi del seu compromís de retornar la quantitat prestada més els interessos corresponents mitjançant pagaments periòdics.

És important assenyalar que, encara que habitualment ho denominem hipoteca, en realitat ens referim a un préstec hipotecari. El préstec hipotecari és el deute que s'estableix amb l'entitat financera mentre que la hipoteca és la garantia que aquest deute serà retornat i recau directament sobre la propietat que s'adquireix.

En qualsevol préstec hipotecari hi ha diversos conceptes fonamentals:

  • El capital, que fa referència a la quantitat de diners que el banc ens ha prestat i que en la majoria dels casos és inferior al preu de l'immoble.
  • L'interès, que indica la quantitat addicional que hem de pagar a l'entitat que ens va concedir el préstec hipotecari. Aquesta quantitat pot ser fixa o variable.
  • El termini de devolució, que és el temps màxim en què hem de retornar la quantitat prestada pel banc. ¿

Per a què s'utilitzen els préstecs hipotecaris?

Els préstecs hipotecaris es fan servir habitualment per aconseguir una quantitat elevada de diners emprant un bé com a garantia. En la majoria dels casos aquest tipus de préstecs s'utilitzen per a la compra d'habitatges.

Quins tipus d'hipoteques hi ha?

En funció dels tipus d'interès, hi ha tres modalitats d'hipoteca diferents:

  • Préstecs hipotecaris a interès fix: són aquells préstecs en què la quota mensual és la mateixa durant tot el temps que dura el préstec. Independentment que els tipus pugin o baixin, la quantitat no variarà.

    Aquest tipus de préstecs mai no es estaran afectats per les pujades i baixades de l'euríbor. Solen tenir unes comissions d'amortització més elevades que en les altres modalitats, de manera que la cancel·lació anticipada de la hipoteca serà més cara.

  • Préstecs hipotecaris a interès variable: aquests préstecs estan compostos pel valor de l'índex de referència, l'euríbor en la majoria dels casos, i un altre diferencial fix. Habitualment la quota té una revisió anual o semestral. En aquest cas, les quotes variaran en funció de les pujades o baixades dels tipus d'interès quan es produeix la revisió. Les hipoteques variables solen tenir comissions més baixes i períodes d'amortització més amplis.
  • Préstecs hipotecaris mixtos: és la modalitat menys habitual, en què es combina l'aplicació d'un tipus fix durant una part del termini i un tipus d'interès variable en el període restant.

    L'habitual és que els primers anys del termini les quotes d'amortització no variïn, i a partir d'aquí les quotes començaran a variar en funció dels tipus d'interès.