Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Hipoteca a tipus fix

Hipoteca a tipus fix

Un préstec hipotecari de tipus fix és aquell en el qual el tipus d'interès que l'entitat bancària aplica no depèn de cap índex i es manté fix durant tota la vida del préstec, cosa que fa que la quota mensual no variï i es mantingui fixa. Per tant, les pujades i baixades de l'euríbor no afectaran la quota mensual, que mai no variarà.

Com s'estableix el tipus d'interès en una hipoteca a tipus fix?

El tipus d'interès es fixa en funció del termini de devolució: com més ampli sigui el termini, més elevats seran els tipus d'interès del préstec hipotecari.

A l'hora de fixar l'interès a pagar, les entitats bancàries també tenen en compte altres factors relacionats amb els productes de l'entitat que es tinguin contractats. És habitual que els bancs ofereixin uns tipus d'interès més baixos en aquells casos en què el client contracti alguna assegurança, domiciliï la nòmina o vinculi el seu pla de pensions, per exemple.

Quin és el termini de devolució del préstec hipotecari de tipus fix?

L'habitual és que els terminis màxims establerts per a les hipoteques de tipus fix siguin inferiors als terminis existents en el cas de les hipoteques variables.

Es produeix alguna variació en la quota mensual d'un préstec hipotecari de tipus fix?

La quota mensual, com hem esmentat, es manté sense variació al llarg de tota la vida del préstec hipotecari. Com que el termini d'amortització és inferior que en el cas de les hipoteques variables, la quota mensual sol ser més elevada. En aquest punt és important assenyalar que encara que hem de tenir en compte que el preu de les hipoteques variables fluctua, hi ha la possibilitat que les quotes mensuals arribin a superar les d'una hipoteca fixa.