Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Interessos de demora

Interessos de demora

L'interès de demora és la quantitat de diners que s'haurà d'abonar si es produeix un retard en el pagament de la quota d'un préstec. Aquest tipus d'interessos es generen com a compensació al creditor pel retard produït en el pagament.

Quines condicions cal complir perquè s'exigeixin els interessos de demora?

Cal complir un seguit de condicions perquè el creditor pugui reclamar al deutor els interessos de demora:

El deute ha d'haver vençut, és a dir, la data estipulada per al pagament ha d'haver passat. El deute únicament pot ser dinerari. El pagament dels interessos de demora en cas d'incompliment s'ha d'haver pactat expressament i ha de figurar al contracte corresponent. Aquests interessos es poden exigir en tots els casos en què no s'hagi pactat el contrari.

Com es calculen els interessos de demora?

Per calcular els interessos de demora hi ha una fórmula molt senzilla:

Interès de demora = (quantitat que devem) x (temps de retard / 365 dies) x (tipus d'interès de demora)

Els interessos de demora en els préstecs hipotecaris

En el cas dels préstecs hipotecaris, la nova llei hipotecària estableix que els interessos de demora no podran superar en més de tres punts percentuals l'interès que paga habitualment el consumidor.