Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Usdefruit

Usdefruit

Usdefruit, com a tal, significa “dret real d'ús o gaudi d'una cosa o bé aliè”. Aplicat al Codi civil d'Espanya, a l'article 467: “dret a gaudir dels béns aliens amb l'obligació de conservar-ne la forma i la substància, llevat que el títol de constitució o la llei autoritzin altrament”.

Dit d'una manera més senzilla, vol dir que una persona natural pot gaudir i fer ús d'un bé, però no és de la seva propietat.

Característiques de l'usdefruit

  • És un dret real en cosa aliena.
  • És un dret de gaudi complet.
  • És un dret temporal.

La durada de l'usdefruit dependrà de qui sigui la persona usufructuària. En cas de ser una persona física, la durada pot ser:

Per un període de temps temporal, per exemple, 30 anys.

Per un període vitalici, és a dir, durant tota la vida de l'usufructuari.

Quan es dona per finalitzat un usdefruit?

En els casos d'usdefruit vitalici, quan mor la persona usufructuària.

  • Quan es compleix la condició que va iniciar l'usdefruit.
  • Quan l'usufructuari es converteix en el propietari, és a dir, compra la propietat.
  • Quan l'usufructuari renuncia a l'usdefruit.
  • Quan l'objecte que és usufructuat es perd.

Depenent de la legislació de cada país, es pot donar per finalitzat l'usdefruit quan no s'utilitza per un període de temps determinat.

A més

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca

Hipoteca Sin Más

Fins al 80% del valor de l'habitatge sense més garantia que la teva casa.
més detalls sobre hipoteca sin más