Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Nua propietat

Nua propietat

Quan compres una propietat n'adquireixes el ple domini; aquest ple domini està compost per dos tipus de propietat:
  • La nua propietat atorga el domini sobre el bé immoble però no concedeix la possessió.
  • L'usdefruit concedeix l'ús i gaudi del bé.

La diferència entre la nua propietat i l'usdefruit es pot veure clarament amb l'exemple següent. Imaginem que el propietari d'una propietat la lloga. El propietari continuarà sent el nu propietari de l'immoble ja que conservarà el dret de disposar-ne, però el dret d'usdefruit el tindrà la persona que paga el lloguer. A canvi d'aquesta quota mensual el llogater té els drets d'ús i gaudi, però no podrà vendre'l o hipotecar-lo ja que és el propietari el que posseeix aquests drets.

Imaginem ara que el propietari ven el seu pis però manté l'usdefruit. En aquest cas, el propietari està venent la nua propietat però manté el dret de continuar-hi vivint. Explicat de manera senzilla, la nua propietat és vendre una casa però seguir vivint-hi.

Qui participa en aquesta modalitat de compravenda?

Aquest tipus d'operació no és habitual, però hi ha certa demanda a les ciutats més grans. Aquesta modalitat de compravenda pot resultar interessant, d'una banda, per a gent gran sense descendents i, de l'altra, per a inversors que busquen una rendibilitat a llarg termini.

A l'hora de signar aquest tipus de contractes hi ha diferents opcions:

  • Un pagament únic en el qual s'aplica una rebaixa sobre el preu de venda en relació amb l'esperança de vida de l'usufructuari.
  • Una renda periòdica que el venedor paga mensualment al comprador per continuar vivint a la casa.

A l'hora de portar a terme operacions d'aquest tipus és molt important ser assessorat per professionals, ja que són més complexes que les operacions convencionals de compravenda.