Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Cèdula urbanística

Cèdula urbanística

La cèdula urbanística és un document oficial que acredita les circumstàncies urbanístiques d'una finca, un solar o una parcel·la d'un terme municipal. Dit d'una altra manera: és un informe tècnic que conté les característiques urbanístiques de l'edifici on estigui ubicat l'habitatge. Aquestes característiques i circumstàncies s'estableixen en funció de l'ordenació del territori, i d'acord amb el seu programa de desenvolupament.

En tramitar temes urbanístics del nostre habitatge o futur habitatge podran sorgir-nos dubtes sobre les seves característiques en relació a la legalitat. Hi ha molta normativa relativa a parcel·les i immobles, i és difícil conèixer-la a fons. En aquest cas, podrem realitzar una consulta a l'ajuntament i, si aquesta té un nivell de complexitat determinat, ens assessorarà a través d'un tècnic.

Serà l'ajuntament del terme municipal on s'ubiqui l'habitatge qui ens atorgarà aquesta cèdula després de sol·licitar-la; al seu torn, l'ajuntament podrà exigir-la a qualsevol empresa de construcció que estigui edificant, per exemple. Tindrà un caràcter merament informatiu i no vinculant que no atorgarà cap dret al sol·licitant ni alterarà els drets i les obligacions de la finca en matèria de legislació urbana. Però, en cas d'error, podrem sol·licitar una indemnització a l'ajuntament per danys i perjudicis.

Què són circumstàncies urbanístiques?

Per entendre'ns, les circumstàncies urbanístiques són les dades que ens aporten informació sobre:

 • Les seves dades registrals
 • La seva ubicació i localització
 • Els seus límits
 • Les seves dimensions i forma
 • El seu volum i mides
 • Les seves instal·lacions, edificis i usos
 • El seu subsòl i servituds
 • La qualificació i classificació del terra
 • El grau de protecció que pugui tenir un edifici
 • etc.

En emplenar l'imprès de sol·licitud, haurem d'aportar aquestes dades, sempre que les coneguem.

Com se sol·licita la cèdula urbanística?

 • En primer lloc, haurem d'accedir al web del Cadastre i descarregar-nos l'imprès de consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals de béns immobles.
 • Després anirem a l'oficina d'urbanisme del nostre ajuntament i emplenarem la sol·licitud de la cèdula urbanística, pagarem l'imprès d'autoliquidació de la taxa (o carta de pagament) i presentarem tota la documentació al Registre.
 • Finalment, un cop tramitat, podrem recollir aquest informe tècnic (sol trigar al voltant de quinze dies).

Per realitzar aquests tràmits és important que portem el DNI si som una persona física o el codi d'identificació fiscal (CIF), l'escriptura de constitució, i el DNI i el document acreditatiu del representant de l'entitat jurídica, si som persona jurídica.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Proposta personalitzada d'hipoteca

Si ja has trobat casa, t'oferim una oferta personalitzada amb tots els imports: quotes, impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Proposta personalitzada d'hipoteca