Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Hipoteca inversa

Hipoteca inversa

La hipoteca inversa o hipoteca revertida és un producte financer a través del qual l'entitat bancària abona al client una renda mensual a canvi d'oferir el seu habitatge com a garantia. És una forma de complementar els ingressos en la jubilació.

La diferència principal amb les hipoteques tradicionals és que el client que sol·licita la hipoteca inversa no ha de retornar la quantitat prestada, els hereus seran els que retornaran l'import corresponent. Els hereus hauran de decidir si venen l'immoble per saldar el deute, podent fer front al pagament del deute, o, en cas contrari, si necessiten contractar una hipoteca per saldar el deute.

Quins són els requisits?

 • Edat

  Tot i que depèn de l'entitat bancària que ofereix el producte, en general està destinat a persones més grans de 65 anys i fins a un límit que habitualment se situa al voltant dels 70 anys. En cas de dependència, aquests límits d'edat poden variar.
 • Habitatge en propietat

  Cal ser titular de l'habitatge en propietat que s'oferirà com a garantia. Si, a més, es tracta de l'habitatge habitual, està exempt de l'impost d'actes jurídics documentats.
 • No és compatible amb un préstec hipotecari

  Per poder subscriure una hipoteca inversa cal cancel·lar el préstec hipotecari, en cas que en tinguem un. Si això passa, és una pràctica habitual de les entitats financeres avançar el capital per poder cancel·lar la hipoteca existent abans de subscriure la hipoteca inversa.
 • Diversos titulars

  La hipoteca inversa pot ser subscrita per més d'un titular, cosa habitual en el cas dels matrimonis.

Quina és la renda percebuda?

La quantitat percebuda variarà en funció dels factors següents:

 • L'edat del subscriptor de la hipoteca
 • El valor de l'habitatge
 • La modalitat d'hipoteca inversa subscrita:

  • Hipoteca inversa temporal: aquesta modalitat abona una renda al subscriptor, equivalent al valor total de l'habitatge, durant el període negociat. Aquesta modalitat és la més habitual per a aquells subscriptors en edat més avançada.
  • Hipoteca inversa vitalícia: en aquesta modalitat el subscriptor rebrà una renda mensual de caràcter vitalici. Aquesta quantitat sempre serà inferior a la renda temporal.
  • Hipoteca inversa de cancel·lació única: en aquest cas, el subscriptor percebrà la quantitat basada en la taxació de l'habitatge a través d'un únic pagament.

Com puc cancel·lar una hipoteca inversa?

Una hipoteca inversa es pot cancel·lar en el moment que el subscriptor vulgui. Per cancel·lar la hipoteca inversa cal retornar la quantitat íntegra que s'ha percebut fins a aquell moment, les despeses inicials abonades per l'entitat financera i els interessos que s'han generat fins al moment de la cancel·lació.