Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Gestió de carteres

Gestió de carteres

Consisteix en l'elecció de la combinació rendibilitat/risc òptima per a cada inversor. El procés d'inversió es fonamenta, per tant, en l'anàlisi de la tolerància al risc de l'inversor, la selecció d'inversions i l'execució d'ordres de compra o venda de valors específics.

A través d'aquest servei de gestió de carteres, l'inversor delega la presa de decisions a l'entitat i, per tant, són les entitats financeres les encarregades de decidir què és el més adequat pel que fa a productes, decisions d'inversió i execució d'operacions.

L'entitat financera ha de trametre al client informació periòdica sobre la composició de les inversions, la valoració, el rendiment i la seva comparació respecte a l'indicador de referència.

El servei de gestió de carteres implica una comissió pròpia a la qual se sumaran addicionalment altres comissions resultants de les despeses associades amb les operacions realitzades sobre la cartera. L'entitat ha d'informar periòdicament sobre totes aquestes despeses i comissions; de la mateixa manera, l'inversor té la possibilitat de sol·licitar el detall de despeses i comissions en qualsevol moment.

La gestió de carteres a Espanya pot ser realitzada tant per aquells inversors particulars que realitzin la gestió per compte propi com per les societats autoritzades per fer-ho, que són:

  • Societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva (SGIIC). Aquelles que poden gestionar institucions d'inversió col·lectiva.
  • Societats gestores de carteres (SGC). Aquelles que poden gestionar únicament carteres alienes. No poden crear carteres amb patrimoni propi, però sí que poden tenir clients que hi deleguin la gestió de les seves carteres.
  • Societats de valors (SV). Aquelles societats que poden gestionar tant carteres pròpies com carteres alienes.

A l'hora de gestionar carteres, podríem diferenciar entre dues estratègies:

  • La gestió activa, l'objectiu principal de la qual es basa a aconseguir una rendibilitat superior a la del mercat. La gestió activa requereix un gestor amb una gran capacitat d'anàlisi, un coneixement elevat del mercat i una gran experiència.
  • La gestió passiva, basada a aconseguir que el patrimoni gestionat evolucioni exactament de la mateixa manera que ho fa el mercat, per a la qual cosa es construeix una cartera que repliqui l'índex. Per aquest motiu, també és coneguda amb el nom de gestió indexada.

Els factors principals que influeixen en la gestió de carteres són:

  • L'assignació d'actius, fonamental, ja que una combinació d'actius adequada podria ajudar a maximitzar la rendibilitat.
  • Minimitzar el risc.

És important tenir en compte la tolerància al risc de l'inversor per aconseguir que la cartera assoleixi un equilibri de risc prenent sempre com a base aquesta tolerància.

Diversificar la inversió entre diferents mercats, valors i sectors podria també contribuir a reduir el risc.

Hi ha d'haver referències que permetin conèixer la ràtio risc/rendibilitat, fer un seguiment de possibles errors i, en definitiva, mesurar el rendiment de manera adequada.

Realitzar de manera habitual una reestructuració de la cartera contribuirà a mantenir un equilibri entre el risc i la rendibilitat.

A més

Fons perfilats

Consulta una selecció de fons en funció de la rendibilitat i el risc que vulguis.
Més detalls sobre Fons perfilats

Fons temàtics

Consulta la nostra selecció de fons basada en el nou panorama social que permet identificar noves oportunitats d'inversió.
Més detalls sobre Fons temàtics