Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Impost de transmissions patrimonials

Impost de transmissions patrimonials

L'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, més conegut com ITP, és un impost que involucra les transmissions patrimonials oneroses, les operacions societàries i els actes jurídics documentats.

Aquest impost s'aplica a la compra d'un habitatge o d'un vehicle de segona mà i, a més, al lloguer i l'ampliació o la disminució de capital a les empreses. Els actes jurídics, per la seva banda, actuen directament en l'escriptura pública de la compravenda d'un habitatge o l'escriptura d'una hipoteca.

Impost de transmissions patrimonials per a habitatge

L'impost de transmissions patrimonials per a habitatge s'aplica quan es porta a terme la compravenda o el lloguer d'un habitatge. La persona que adquireix l'ús d'aquest bé, és a dir, el subjecte passiu, està obligat a pagar-lo.

On i quan s'ha de pagar l'impost de transmissions patrimonials (ITP)

L'ITP, com que és un impost estatal que s'aplica a les diferents comunitats autònomes, s'ha d'abonar a la delegació d'Hisenda de la comunitat corresponent. El termini per poder liquidar-lo és de 30 dies a partir del moment en què es produeix la compra del bé o la signatura del dret.

Com es calcula l'impost de transmissions patrimonials (ITP)

L'ITP es calcula de la manera següent:

Cal prendre com a base imposable el valor del bé transmès o del dret constituït per conèixer la quota tributària a pagar. És important recordar que aquesta quota varia en funció de cada comunitat autònoma, ja que pot variar el tipus de gravamen, les deduccions, les bonificacions i la gestió i liquidació de l'impost, depenent de cada comunitat autònoma.

A quin tipus d'operacions s'aplica l'impost de transmissions patrimonials (ITP)

  • Transmissions patrimonials oneroses
    En cas de comprar una casa, es paga l'ITP quan es compra de segona mà entre particulars. Aquestes transmissions tributen entre un 4% i un 10% depenent de la comunitat autònoma i de les possibles deduccions que s'apliquin.
  • Operacions societàries
    S'aplica amb la constitució, l'augment o la disminució del capital, o la fusió, l'escissió o la dissolució de societats. En aquest tipus d'operacions l'impost és, aproximadament, d'un 1%.
  • Actes jurídics documentats
    Són els documents notarials, mercantils o administratius que es formalitzen dins d'Espanya, i els que es realitzin a l'estranger però que tinguin efecte a Espanya. Aquest impost varia en funció de cada comunitat autònoma i sol ser d'entre el 0,5% i l'1,5%.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa