Anuncis i tarifes

Consulta Informació sobre transparència de les operacions bancàries i protecció de la clientela Informació sobre transparència de les operacions bancàries i protecció de la clientela

Normativa vigent

Les operacions que es realitzin en aquesta entitat estan subjectes a les disposicions següents sobre transparència de les operacions i protecció de la clientela:

 • Norma 8a de la Circular del Banc d'Espanya 8/1990, de 7 de setembre (BOE del 20 de setembre del 1990), a l'únic efecte del càlcul dels tipus d'interès mitjans ponderats d'operacions realitzades a Espanya amb el sector privat resident a Espanya denominades en euros.
 • Reial decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits d'entitats de crèdit (BOE del 21 de desembre del 1996).
 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (BOE del 30 de novembre del 2007).
 • Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d'intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit (BOE de l'1 abril del 2009).
 • Ordre EHA/1608/2010, del 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d’informació aplicables als serveis de pagament (BOE del 18 de juny del 2010).
 • Ordre EHA/1665/2010, d'11 de juny, per la qual es despleguen els articles 71 i 76 del Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió, en matèria de tarifes i contractes tipus (BOE del 23 de juny del 2010).
 • Circular 6/2010, de 28 de setembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i entitats de pagament, sobre publicitat dels serveis i productes bancaris (BOE de l'11 d'octubre del 2010).
 • Circular 7/2011, de 12 de desembre, de la CNMV (BOE del 24 de desembre del 2011).
 • Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum (BOE del 25 de juny del 2011).
 • Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris (BOE del 29 d'octubre del 2011).
 • Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos (BOE del 10 de març del 2012).
 • Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs (BOE del 6 de juliol del 2012).
 • Ordre ECC/2316/2015, de 4 de novembre, relativa a les obligacions d'informació i classificació de productes financers (BOE del 5 de novembre del 2015).
 • Llei 3/2016, de 9 de juny, per a la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris sobre l'habitatge (BOJA del 16 de juny del 2016).
 • Reial decret llei 19/2017, de 24 de novembre, de comptes de pagament bàsics, trasllat de comptes de pagament i comparabilitat de comissions (BOE del 25 de novembre del 2017).
 • Reglament delegat (UE) 2018/32 de la Comissió, de 28 de setembre del 2017, pel qual es complementa la Directiva 2014/92/UE del Parlament Europeu.
 • Reglament delegat (UE) 2018/33 de la Comissió, de 28 de setembre del 2017, pel qual es complementa la Directiva 2014/92/UE del Parlament Europeu.
 • Reglament delegat (UE) 2018/34 de la Comissió, de 28 de setembre del 2017, pel qual es complementa la Directiva 2014/92/UE del Parlament Europeu.
 • Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament (BOE del 24 de novembre del 2018).
 • Ordre ECE/228/2019, de 28 de febrer, sobre comptes de pagament bàsics, procediment de trasllat de comptes de pagament i requisits dels llocs web de comparació (BOE del 5 de març del 2019).
 • Llei 5/2019 de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (BOE del 16 de març del 2019).
 • Reial decret 164/2019, de 22 de març, pel qual s'estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsics en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb risc d'exclusió financera (BOE del 3 d'abril del 2019).
 • Circular 2/2019, de 29 de març, del Banc d'Espanya, sobre els requisits del document informatiu de les comissions i de l'estat de comissions, i els llocs web de comparació de comptes de pagament, i que modifica la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya (BOE del 4 d'abril del 2019).
 • Reial decret 309/2019, de 26 d’abril, pel qual es desplega parcialment la Llei 5/2019 (BOE del 29 d'abril del 2019).
 • Ordre ECE/482/2019, de 26 d’abril, per la qual es modifiquen l’Ordre EHA/1718/2010 i l'Ordre EHA/2899/2011 (BOE del 29 d'abril del 2019).

Informació a disposició dels nostres clients

La informació següent estarà en tot moment a disposició del públic a qualsevol de les nostres oficines, així com al nostre web, i es podrà enviar per correu electrònic als clients que ho sol·licitin:

 • Tipus d'interès i comissions aplicables a descoberts tàcits en comptes corrents i excedits tàcits en comptes de crèdit.
 • Informació trimestral sobre comissions i tipus d'interès aplicats habitualment als serveis bancaris prestats amb major freqüència a la clientela.
 • Tipus de canvi, mínims de compra i màxims de venda, que s'aplicaran quan l'import no excedeixi els 3.000 euros, a les operacions següents:
  • Canvi de divises: compravenda de divises contra euros, per operacions de finestreta o derivades d'ordres de transferència de divises a l'estranger.
  • Canvi de bitllets: compravenda de bitllets estrangers contra euros.
 • Tarifes sobre les operacions més habituals que determina la CNMV.
 • Fullets informatius de les emissions i OPV en què Bankinter s'encarrega de la col·locació o del servei financer.
 • Fullets informatius de les diferents institucions d'inversió col·lectiva que el Banc comercialitza.
 • Exemplars de contractes tipus per desenvolupar les operacions següents:
  • Gestió de carteres.
  • Dipòsit de valors.

Servei d'Atenció al Client

Bankinter disposa d'un Servei d'Atenció al Client i d'un Defensor del Client i del Partícip. A fi de garantir la defensa dels seus clients i usuaris, i facilitar-los la tramitació de les reclamacions que es puguin plantejar, posa a disposició dels clients:

 • La banca telefònica de Bankinter
 • El Servei d'Atenció al Client:
  Avda. Bruselas, 14 - Arroyo de la Vega - 28108 - Alcobendas (Madrid)
  Tel.: 900 802 081 - Fax: 91 / 623 44 21
 • Si volen, es poden adreçar a:
  Defensor del Client i Defensor del Partícip
  Sr. José Luis Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga
  C/ Raimundo Fernández Villaverde, 61, 8.º Dcha.
  28003 MADRID
  Telèfon: 91 429 56 61 - Fax: 91 429 2319.
 • En cas de resolució no satisfactòria per a l'interessat, es pot plantejar la incidència davant del Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya o, en cas de reclamacions d'usuaris de serveis d'inversió, de conformitat amb la norma cinquena de la Circular 7/2013, de 25 de setembre, de la CNMV, emplenant el formulari de reclamació davant la CNMV.

Consulta Ofertes vinculants d'operacions de crèdit al consum i operacions hipotecàries Ofertes vinculants d'operacions de crèdit al consum i operacions hipotecàries

S'informa el públic en general del seu dret a sol·licitar ofertes vinculants sobre operacions que siguin del seu interès i a les quals sigui aplicable la Llei 16/2011, del 24 de juny, de contractes de crèdit al consum, la Llei 2/94 sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris i la Llei 5/2019, del 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

L'oferta vinculant serà gratuïta i tindrà la validesa que s'estableix a cadascuna de les disposicions esmentades. Durant aquest període, l'entitat es compromet a respectar les condicions econòmiques ofertes, llevat de causes excepcionals no imputables a l'entitat.

Consulta Informació sobre comissions i tipus d'interès Informació sobre comissions i tipus d'interès

Per a la teva informació, i en compliment de la normativa vigent, posem a disposició teva:

INFORMACIÓ TRIMESTRAL SOBRE COMISSIONS I TIPUS D'INTERÈS - PDF (1,4 MB)

Habitualment aplicats als serveis bancaris prestats amb més freqüència a la clientela (Annex 1 de la Circular 5/2012, del 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs).

Consulta Declaració de tipus d'interès Declaració de tipus d'interès

Bankinter concedeix una importància fonamental a la qualitat del servei prestat als seus clients.

Aquests són els documents de declaracions de tipus d'interès que posem a la teva disposició:

DECLARACIÓ DE TIPUS D'INTERÈS DE DEMORA A TARGETA DE CRÈDIT - PDF (17 KB)

TIPUS D'INTERÈS I COMISSIONS - PDF (873 KB)

Tipus d'interès i comissions publicats per a descoberts tàcits a comptes corrents i excedits tàcits a comptes de crèdit (Annex 2 de la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs).

Consulta Tarifes mercat de valors Tarifes mercat de valors

Per a més informació, i en compliment de la normativa vigent, posem a la teva disposició:

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS - PDF (62 KB)

Consulta Informació de taxes de descompte i d'intercanvi Informació de taxes de descompte i d'intercanvi

Per a la teva informació, i en compliment de la normativa vigent, posem a la teva disposició la informació trimestral de taxes de descompte i d'intercanvi (Annex de la Circular 1/2015, de 24 de març, del Banc d'Espanya, als proveïdors de serveis de pagament, sobre informació de les taxes de descompte i d'intercanvi).

INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE TAXES DE DESCOMPTE 03/2018 - PDF (23 KB)

INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE TAXES D'INTERCANVI 03/2018 - PDF (19 KB)

Consulta Informació als dipositants Informació als dipositants

Per a la teva informació, i en compliment de la normativa vigent, posem a la teva disposició:

 IMPRÈS D'INFORMACIÓ ALS DIPOSITANTS - PDF (74 KB)

Annex introduït per l'apartat dissetè de la disposició final primera del RD 1012/2015, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa la Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió, i pel qual es modifica el RD 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits d'entitats de crèdit.

DOCUMENT INFORMATIU DEL CODI DE BONES PRÀCTIQUES - PDF (378KB)

GUIA D'ACCÉS AL PRÉSTEC HIPOTECARI - PDF (536 KB)

 

Consulta Drets i obligacions en matèria de serveis de pagament per a consumidors Drets i obligacions en matèria de serveis de pagament per a consumidors

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
902 365 563
Caixers i oficines