Anuncis i tarifes

Consulta Informació sobre transparència de les operacions bancàries i protecció de la clientela Informació sobre transparència de les operacions bancàries i protecció de la clientela

Normativa vigent

Les operacions que es realitzin en aquesta entitat estan subjectes a les disposicions següents sobre transparència de les operacions i protecció de la clientela:

 • Norma 8a de la Circular del Banc d'Espanya 8/1990, de 7 de setembre (BOE del 20 de setembre del 1990), a l'únic efecte del càlcul dels tipus d'interès mitjans ponderats d'operacions realitzades a Espanya amb el sector privat resident a Espanya denominades en euros.
 • Reial decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits d'entitats de crèdit (BOE del 21 de desembre del 1996).
 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (BOE del 30 de novembre del 2007).
 • Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d'intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit (BOE de l'1 abril del 2009).
 • Ordre EHA/1608/2010, del 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d’informació aplicables als serveis de pagament (BOE del 18 de juny del 2010).
 • Ordre EHA/1665/2010, d'11 de juny, per la qual es despleguen els articles 71 i 76 del Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió, en matèria de tarifes i contractes tipus (BOE del 23 de juny del 2010).
 • Circular 6/2010, de 28 de setembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i entitats de pagament, sobre publicitat dels serveis i productes bancaris (BOE de l'11 d'octubre del 2010).
 • Circular 7/2011, de 12 de desembre, de la CNMV (BOE del 24 de desembre del 2011).
 • Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum (BOE del 25 de juny del 2011).
 • Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris (BOE del 29 d'octubre del 2011).
 • Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos (BOE del 10 de març del 2012).
 • Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs (BOE del 6 de juliol del 2012).
 • Ordre ECC/2316/2015, de 4 de novembre, relativa a les obligacions d'informació i classificació de productes financers (BOE del 5 de novembre del 2015).
 • Llei 3/2016, de 9 de juny, per a la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris sobre l'habitatge (BOJA del 16 de juny del 2016).
 • Reial decret llei 19/2017, de 24 de novembre, de comptes de pagament bàsics, trasllat de comptes de pagament i comparabilitat de comissions (BOE del 25 de novembre del 2017).
 • Reglament delegat (UE) 2018/32 de la Comissió, de 28 de setembre del 2017, pel qual es complementa la Directiva 2014/92/UE del Parlament Europeu.
 • Reglament delegat (UE) 2018/33 de la Comissió, de 28 de setembre del 2017, pel qual es complementa la Directiva 2014/92/UE del Parlament Europeu.
 • Reglament delegat (UE) 2018/34 de la Comissió, de 28 de setembre del 2017, pel qual es complementa la Directiva 2014/92/UE del Parlament Europeu.
 • Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament (BOE del 24 de novembre del 2018).
 • Ordre ECE/228/2019, de 28 de febrer, sobre comptes de pagament bàsics, procediment de trasllat de comptes de pagament i requisits dels llocs web de comparació (BOE del 5 de març del 2019).
 • Llei 5/2019 de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (BOE del 16 de març del 2019).
 • Reial decret 164/2019, de 22 de març, pel qual s'estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsics en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb risc d'exclusió financera (BOE del 3 d'abril del 2019).
 • Circular 2/2019, de 29 de març, del Banc d'Espanya, sobre els requisits del document informatiu de les comissions i de l'estat de comissions, i els llocs web de comparació de comptes de pagament, i que modifica la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya (BOE del 4 d'abril del 2019).
 • Reial decret 309/2019, de 26 d’abril, pel qual es desplega parcialment la Llei 5/2019 (BOE del 29 d'abril del 2019).
 • Ordre ECE/482/2019, de 26 d’abril, per la qual es modifiquen l’Ordre EHA/1718/2010 i l'Ordre EHA/2899/2011 (BOE del 29 d'abril del 2019).

Informació a disposició dels nostres clients

La informació següent estarà en tot moment a disposició del públic a qualsevol de les nostres oficines, així com al nostre web, i es podrà enviar per correu electrònic als clients que ho sol·licitin:

 • Tipus d'interès i comissions aplicables a descoberts tàcits en comptes corrents i excedits tàcits en comptes de crèdit.
 • Informació trimestral sobre comissions i tipus d'interès aplicats habitualment als serveis bancaris prestats amb major freqüència a la clientela.
 • Tipus de canvi, mínims de compra i màxims de venda, que s'aplicaran quan l'import no excedeixi els 3.000 euros, a les operacions següents:
  • Canvi de divises: compravenda de divises contra euros, per operacions de finestreta o derivades d'ordres de transferència de divises a l'estranger.
  • Canvi de bitllets: compravenda de bitllets estrangers contra euros.
 • Tarifes sobre les operacions més habituals que determina la CNMV.
 • Fullets informatius de les emissions i OPV en què Bankinter s'encarrega de la col·locació o del servei financer.
 • Fullets informatius de les diferents institucions d'inversió col·lectiva que el Banc comercialitza.
 • Exemplars de contractes tipus per desenvolupar les operacions següents:
  • Gestió de carteres.
  • Dipòsit de valors.

Servei d'Atenció al Client

Bankinter disposa d'un Servei d'Atenció al Client i d'un Defensor del Client i del Partícip. A fi de garantir la defensa dels seus clients i usuaris, i facilitar-los la tramitació de les reclamacions que es puguin plantejar, posa a disposició dels clients:

 • La banca telefònica de Bankinter
 • El Servei d'Atenció al Client:
  Avda. Bruselas, 14 - Arroyo de la Vega - 28108 - Alcobendas (Madrid)
  Tel.: 900 802 081 - Fax: 91 / 623 44 21
 • Si volen, es poden adreçar a:
  Defensor del Client i Defensor del Partícip
  Sr. José Luis Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga
  C/ Raimundo Fernández Villaverde, 61, 8.º Dcha.
  28003 MADRID
  Telèfon: 91 429 56 61 - Fax: 91 429 2319.
 • En cas de resolució no satisfactòria per a l'interessat, es pot plantejar la incidència davant del Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya o, en cas de reclamacions d'usuaris de serveis d'inversió, de conformitat amb la norma cinquena de la Circular 7/2013, de 25 de setembre, de la CNMV, emplenant el formulari de reclamació davant la CNMV.

Consulta Ofertes vinculants d'operacions de crèdit al consum i operacions hipotecàries Ofertes vinculants d'operacions de crèdit al consum i operacions hipotecàries

S'informa el públic en general del seu dret a sol·licitar ofertes vinculants sobre operacions que siguin del seu interès i a les quals sigui aplicable la Llei 16/2011, del 24 de juny, de contractes de crèdit al consum, la Llei 2/94 sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris i la Llei 5/2019, del 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

L'oferta vinculant serà gratuïta i tindrà la validesa que s'estableix a cadascuna de les disposicions esmentades. Durant aquest període, l'entitat es compromet a respectar les condicions econòmiques ofertes, llevat de causes excepcionals no imputables a l'entitat.

Consulta Informació sobre comissions i tipus d'interès Informació sobre comissions i tipus d'interès

Per a la teva informació, i en compliment de la normativa vigent, posem a disposició teva:

INFORMACIÓ TRIMESTRAL SOBRE COMISSIONS I TIPUS D'INTERÈS - PDF (1,4 MB)

Habitualment aplicats als serveis bancaris prestats amb més freqüència a la clientela (Annex 1 de la Circular 5/2012, del 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs).

Consulta Declaració de tipus d'interès Declaració de tipus d'interès

Bankinter concedeix una importància fonamental a la qualitat del servei prestat als seus clients.

Aquests són els documents de declaracions de tipus d'interès que posem a la teva disposició:

DECLARACIÓ DE TIPUS D'INTERÈS DE DEMORA A TARGETA DE CRÈDIT - PDF (17 KB)

TIPUS D'INTERÈS I COMISSIONS - PDF (873 KB)

Tipus d'interès i comissions publicats per a descoberts tàcits a comptes corrents i excedits tàcits a comptes de crèdit (Annex 2 de la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs).

Consulta Tarifes mercat de valors Tarifes mercat de valors

Per a més informació, i en compliment de la normativa vigent, posem a la teva disposició:

FULLET INFORMATIU DE TARIFES MÀXIMES EN OPERACIONS I SERVEIS DEL MERCAT DE VALORS - PDF (62 KB)

Consulta Informació de taxes de descompte i d'intercanvi Informació de taxes de descompte i d'intercanvi

Per a la teva informació, i en compliment de la normativa vigent, posem a la teva disposició la informació trimestral de taxes de descompte i d'intercanvi (Annex de la Circular 1/2015, de 24 de març, del Banc d'Espanya, als proveïdors de serveis de pagament, sobre informació de les taxes de descompte i d'intercanvi).

INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE TAXES DE DESCOMPTE 03/2018 - PDF (23 KB)

INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE TAXES D'INTERCANVI 03/2018 - PDF (19 KB)

Consulta Informació als dipositants Informació als dipositants

Per a la teva informació, i en compliment de la normativa vigent, posem a la teva disposició:

 IMPRÈS D'INFORMACIÓ ALS DIPOSITANTS - PDF (74 KB)

Annex introduït per l'apartat dissetè de la disposició final primera del RD 1012/2015, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa la Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió, i pel qual es modifica el RD 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits d'entitats de crèdit. 

Consulta Drets i obligacions en matèria de serveis de pagament per a consumidors Drets i obligacions en matèria de serveis de pagament per a consumidors

Consulta Informació de comissions per conversió de divises Informació de comissions per conversió de divises

Emissió

In line with Regulation (EU) 2019/518, of 19 March 2019, regarding certain charges on cross-border payments in the Union and currency conversion charges, BANKINTER, S.A. does not charge a currency conversion fee for card payment transactions carried out at ATMs or point of sale terminals located abroad.

Adquirença

De conformitat amb el Reglament (UE) 2019/518, de 19 de març del 2019, sobre determinades comissions cobrades per pagaments transfronterers a la Unió i per conversió de divises, t'informem que la comissió aplicada per Bankinter, SA per la conversió de divises en les operacions de pagament amb targetes realitzades a caixers automàtics o terminals de punt de venda gestionats per Bankinter, SA és del 3,50% sobre l'últim tipus de canvi de referència de l'euro disponible publicat pel Banc Central Europeu (BCE).

Pots consultar els tipus de canvi de referència de l'euro publicats pel Banc Central Europeu (BCE) a través de l'enllaç següent: www.ecb.europa.eu

Consulta Guia accés préstec hipotecari i informació sobre el Codi de Bones Pràctiques Guia accés préstec hipotecari i informació sobre el Codi de Bones Pràctiques

Per a la teva informació, i en compliment de la normativa vigent, posem a disposició teva:

GUIA D'ACCES A PRÉSTECS HIPOTECARIS
DOCUMENT INFORMATIU DEL CODI DE BONES PRÀCTIQUES

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
902 365 563
Caixers i oficines