Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Beta (â)

Beta (â)

La beta en un fons d'inversió és un indicador que mesura la variabilitat o sensibilitat de la productivitat d'aquest fons en comparació de la variabilitat de la rendibilitat de l'índex de referència generat per fluctuacions de mercat.

La beta mesura si un fons en concret és més o menys inestable respecte al seu índex de referència, aconseguint així que un gestor pugui saber l'exposició al mercat a la qual s'està enfrontant. La beta no mesura el risc absolut del fons, però sí el relatiu.

Una beta major d'1 implica majors variacions que l'índex de referència tant a l'alça com a la baixa. Una beta d'1 significa que es mou igual que el mercat. Una beta menor d'1 implica menors moviments que el mercat.

Beta d'un actiu financer

En general, és força comú l'ús de les betes en els mercats financers, especialment en els mercats on s'opera amb renda variable. En aquest cas, l'índex de referència en general és l'índex borsari en què cotitza l'actiu financer. Un exemple comú és l'Ibex 35 per a qualsevol acció que cotitza en aquest mercat, i per a accions cotitzades a la Borsa de Nova York es pot utilitzar l'S&P 500.

El coeficient beta

El coeficient beta és una variable que proporciona informació molt rellevant i que utilitzen com a referència els gestors d'inversió a l'hora d'afegir o treure valors d'una cartera, gestionant-ne així el risc sistemàtic. El coeficient beta explica la volatilitat o la inestabilitat dels preus en els mercats financers, per exemple de les accions, a causa de l'evolució en el mercat de valors condicionada pel moviment de l'índex de referència.

A més

Com funcionen els fons?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels fons d'inversió.
Més detalls sobre Com funcionen els fons

Comparador de fons

Amb ajuda, tot és més fàcil. I amb el nostre comparador podràs triar en funció de la rendibilitat dels diferents fons de la nostra cartera.
Més detalls sobre Comparador de fons