Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Habitatge de protecció oficial

Habitatge de protecció oficial

L'habitatge de protecció oficial (HPO) és aquell que està promogut pel Govern i té un preu inferior a un habitatge d'aquestes característiques.

La seva finalitat principal és un accés preferent per a les persones menys afavorides (en general els que perceben rendes més baixes): joves, gent gran, col·lectius minoritaris, etc.

Aquests habitatges han de complir uns requisits de dimensions i preus màxims de renda o lloguer, establerts en una qualificació provisional en un primer moment, i posteriorment en una qualificació definitiva. Com a contrapartida, el promotor (que podrà ser una empresa pública, privada o d'autopromoció o cooperativa) obtindrà certs ajuts que compensin aquestes limitacions.

Quins tipus d'HPO hi ha?

Tot i que cada comunitat autònoma fixa les seves pròpies varietats, es poden establir alguns tipus en funció de la qualificació. Així, poden ser habitatges destinats a la venda; en dret de superfície; en lloguer general per a 10 o 25 anys, i en especial per a 25; en lloguer amb opció a compra; en lloguer per a gent gran; i en lloguer per a joves.

Quines condicions hem de reunir per beneficiar-nos d'un HPO?

Ser beneficiari d'un habitatge de protecció oficial comporta una sèrie de requisits que estaran vigents durant tot el termini del règim de protecció. Aquestes condicions dependran del municipi i comunitat autònoma on s'ubiquin i de la legislació vigent en el moment de la qualificació provisional.

A més, comptem amb el Pla estatal d'habitatge (2008-2021), que també estableix uns requisits generals, com ara que es destinin a habitatge habitual i permanent; que no tinguin una finalitat lucrativa (és a dir: no es podran llogar o vendre); que els qui els sol·liciten no hagin tingut un habitatge protegit anteriorment; que tinguin uns ingressos familiars màxims; que no posseeixin un habitatge que estigui lliure; i que estiguin empadronats a la comunitat on se sol·liciti l'HPO, i inscrits al registre de demandants d'aquesta comunitat.

Què és un HPO desqualificat?

Passat el temps que estableixi el Pla d'habitatge al qual estigui acollit l'immoble, els habitatges de protecció oficial passen a alliberar-se. És a dir, que s'anul·len les condicions a les quals s'havien de cenyir, convertint-se en habitatges lliures. Fins i tot és possible desqualificar l'habitatge abans que finalitzi el període de validesa (que sol ser de deu anys en què l'immoble no es pot vendre ni llogar).

Per desqualificar un habitatge d'aquest tipus caldrà esperar que conclogui el termini i sol·licitar la desqualificació a l'oficina que reguli l'habitatge a cada comunitat autònoma. I, una vegada que aquesta sol·licitud s'admet, com a beneficiaris haurem de retornar els ajuts rebuts més els interessos generats.