Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Llei hipotecària

Llei hipotecària

La Llei hipotecària (o Llei de crèdit immobiliari) és aquella que regula els préstecs hipotecaris actualment. Aquesta llei està en vigor des del 16 de juny del 2019 i es va crear amb la intenció per part de la Unió Europea de protegir el consumidor, guanyar en transparència i repartir les despeses entre el banc i el client.
  • Protegir el consumidor i guanyar transparència. Aquesta llei obliga el banc a lliurar diversos documents informatius al comprador, que a més ha de passar pel notari abans de signar per rebre assessorament gratuït i sotmetre's a un test. D'altra banda, el protegeix de clàusules abusives, anul·la les clàusules que no compleixin la normativa, i tramita les queixes i reclamacions a través d'una entitat especialitzada.
  • Repartir les despeses. És el canvi més important, ja que s'estableix un nou repartiment de les despeses en concepte d'escriptures i registre. Així, el banc abonarà les despeses de gestoria, registre, notaria, l'impost d'actes jurídics documentats (IAJD) i la seva còpia de l'escriptura. I seran a càrrec del consumidor la taxació i la seva còpia de l'escriptura, sortint més beneficiat que amb la llei anterior.
  • Retroactivitat. Aquesta llei no té caràcter retroactiu de forma general, ja que regula les hipoteques formalitzades des de la seva entrada en vigor, tot i que té dos articles amb caràcter retroactiu: en primer lloc, el que abarateix la conversió del tipus variable al tipus fix, establint la comissió màxima en un 0,15%, aplicable si es canvia dins dels primers tres anys d'hipoteca.

Es pot canviar de banc?

Aquest és un altre dels canvis importants d'aquesta llei, que ja no obliga a acceptar la contraoferta de l'entitat inicial per igualar o millorar les condicions de la nova entitat. En resum: podrem triar el banc que preferim.

Què passa amb l'amortització anticipada?

La nova llei planteja una comissió menor, que el banc cobrarà només en cas que li ocasioni una pèrdua. A més, el banc podrà pactar amb el client un termini d'un mes per comunicar aquesta intenció d'amortitzar de manera anticipada. I, a partir d'aquest moment, el banc haurà de facilitar la informació necessària en tres dies hàbils.

Execució hipotecària: impagaments i embargaments

Potser és la novetat més important, ja que estableix uns requisits més estrictes a l'hora de demanar l'embargament després d'impagaments successius. Ara la demora haurà d'excedir el 3% del capital concedit durant 12 mesos en la primera meitat del termini, o el 7% durant 15 mesos en la segona meitat del préstec.

Productes vinculats o combinats

Aquesta regulació no permet les vendes vinculades d'assegurances, plans de pensions o targetes de crèdit per part del banc. Tanmateix, sí que permet que el banc redueixi l'interès si el client contracta aquests productes. La diferència entre els productes vinculats i els combinats és que els primers es contracten per paquets, mentre que els segons es comercialitzen per separat, i el client tria quins vol contractar.

Terra hipotecari

La nova normativa prohibeix aplicar un interès mínim en les hipoteques variables: res de clàusules terra, ni euríbor al 0% si cotitza en negatiu. Però sí que estableix un tipus mínim del 0% per defecte per a totes les hipoteques.

Control sobre els brokers immobiliaris

Aquests intermediaris financers es llistaran en un registre a càrrec del Banc d'Espanya i les comunitats autònomes, i seran supervisats. A més, no podran haver estat declarats en concurs ni tenir antecedents delictius, i hauran d'incloure la seva comissió en el càlcul de la TAE.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca