Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Pagaré

Pagaré

Un pagaré (també conegut com títol de crèdit) és un document pel qual un emissor es compromet a realitzar un pagament a un destinatari. A més, inclou les condicions del deutor al creditor: la quantitat de diners que deu i el termini en què satisfarà el deute. El pagaré és un compromís formal i té validesa legal, ja que el tenidor (o creditor) podrà exigir el seu compliment.

Com hem vist, els subjectes del pagaré són l'emissor (qui es compromet a pagar) i el beneficiari (a qui l'emissor ha de pagar). Pot incloure una tercera figura: la de l'avalador que garanteix el pagament. I pot contenir una altra particularitat: el descompte de pagarés, que ofereix liquiditat immediata sense esperar al termini de venciment establert al pagaré.

Aquest document es considera un dels mètodes de cobrament més segurs, i és una fórmula habitual de pagament a proveïdors i de finançament entre les empreses: moltes compren a termini i emeten aquests títols per respondre al pagament de les factures, ja que a més constitueixen un dret de cobrament fiable que redueix la morositat i avança els diners mitjançant el descompte de pagaré. A més, si està conformat vol dir que està referit a una entitat bancària, la qual cosa reforça la garantia del títol, ja que el banc que el pagarà assegura que aquest document s'expedeix des d'un compte solvent que atendrà el pagament.

Entre els seus avantatges hi ha el pagament ràpid i automatitzat, l'estalvi de temps i de costos, per no requerir tasques administratives, l'exempció de comissions, i l'alta rendibilitat enfront d'altres productes d'estalvi i inversió.

Inicialment, aquests documents no estaven previstos per la llei, però amb el temps s'han anat especialitzant i estandarditzant. Avui dia, els pagarés es regulen a través de la Llei 19/1985, de 16 de juliol, canviària i del Xec, i comparteixen les característiques següents:

Literalitat

El pagament es limitarà a l'estipulat per el pagaré i en el termini establert. Tot el que tingui lloc amb posterioritat a l'emissió del document (arranjaments, pròrrogues, tractes) no es tindrà en compte, llevat que així s'estipuli al mateix pagaré.

Autonomia

Es permetrà canviar el beneficiari, que passarà a ser el nou propietari del document i ostentarà el dret a cobrar-lo, i l'emissor romandrà aliè a aquests tractes entre beneficiaris.

Circulació

El document podrà circular lliurement i canviar de propietari. L'últim posseïdor podrà exigir el pagament, fins i tot si no coneix el creditor.

Abstracció

El pagaré es pot exigir independentment de la causa que el va originar, i sempre es podrà cobrar llevat que sigui retornat o destruït en desfer el tracte. Finalment, incorporació. Per exercir els drets i les obligacions associats, aquest s'haurà de mostrar.

Parts de què consta:

En primer lloc, la data i el lloc on s'emet; en segon lloc, el nom de l'entitat i l'oficina; en tercer lloc, la identitat completa del beneficiari, que podrà ser una persona física o jurídica; en quart lloc, l'import, escrit en forma de números i de lletres; en cinquè lloc, la data i el lloc del venciment; en sisè lloc, el número de compte i el codi IBAN de l'emissor; en setè lloc, la paraula PAGARÉ; en vuitè lloc, l'identificador que permet informatitzar el pagaré; i finalment, la signatura de l'emissor.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Hipoteca Sin Más

Fins al 80% del valor de l'habitatge sense més garantia que la teva casa.
més detalls sobre hipoteca sin más