Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Prestatari

Prestatari

Un prestatari és algú que rep una quantitat de diners i es compromet a retornar-la, unida a uns interessos, en un determinat període de temps (és a dir, en una data de venciment). Per tant, bàsicament un prestatari és la persona física o jurídica que rep un préstec, per a la qual cosa signa un contracte amb una entitat financera, creditícia o un banc. En aquest punt, passa a ser deutor de la quantitat que ha rebut. I, normalment, destinarà aquesta quantitat a comprar un actiu.

Si parlem d'un prestatari hipotecari, és qui sol·licita la hipoteca i es compromet a retornar el préstec en quotes mensuals, en el termini establert i pagant un interès determinat i diferent en funció del tipus d'interès de la hipoteca que hagi contractat: fix, variable o mixt.

Així, contreu un compromís amb qui li presta els diners. Aquest compromís es plasmarà en un contracte que recollirà les condicions de l'acord que ambdues parts signen. Serà una prova escrita d'aquesta confiança i, al mateix temps, el comprovant davant de qualsevol possible incidència.

Hi pot haver més d'un prestatari en una hipoteca?

Sí que és possible que hi hagi més d'un prestatari en una hipoteca. En cas que l'entitat financera consideri que un únic titular no té el perfil necessari per assumir la hipoteca, pot proposar l'opció d'un cotitular. També hi pot haver cotitular en cas que siguin diverses persones les que demanin el préstec, per exemple, una parella que vulgui comprar un habitatge o diversos socis que vulguin muntar un projecte empresarial.

És important tenir en compte que un cotitular no és un avalador, ja que l'avalador és qui dona suport a un préstec i respon pel deutor en cas d'impagament de les quotes. En canvi, el cotitular assumeix el mateix vincle directe i està tan vinculat a la hipoteca com l'altre deutor.

És el mateix un prestador i un prestatari?

No és el mateix un prestador que un prestatari. De fet, és la figura oposada: és l'agent econòmic físic o jurídic que ens presta diners havent avaluat la nostra solvència, i que també ens exigirà algunes condicions a canvi.

Es pot ser prestatari sense ser propietari?

Sí que és possible ser prestatari sense ser propietari. En aquest cas, signarem com a titulars de l'escriptura de la hipoteca, però no apareixerem a l'escriptura de compravenda. És a dir, assumim el deute sense rebre cap part de l'habitatge, com un avalador.

Aquest procediment es fa servir per millorar els ingressos per unitat familiar, passar l'scoring del banc i afermar l'operació. Això no obstant, és una posició no recomanable, ja que podria considerar-se una donació encoberta i, a més, en cas d'impagament podríem figurar a la CIRBE.