Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Participacions

Participacions

En un fons d'inversió, com que els fons són patrimonis sense personalitat jurídica formats per les aportacions de molts inversors, quan s'inverteix en un fons no s'adquireixen accions, sinó participacions d'aquest fons. Aquestes participacions representen la inversió realitzada per cada copropietari i confereixen al partícip, en unió amb la resta, un dret de propietat sobre el fons.

Per invertir en un fons cal comprar participacions; aquesta operació de compra es denomina subscripció. L'operació de venda de participacions per recuperar el capital invertit i les pèrdues o els guanys corresponents es denomina reemborsament.

El preu de cadascuna de les participacions es denomina valor liquidatiu. Aquest valor s'obté dividint el patrimoni del fons entre el nombre total de participacions emeses. Aquest valor canvia diàriament en funció de la rendibilitat que tingui la cartera d'actius del fons.

Què són les classes de participacions en un fons d'inversió?

El patrimoni d'un fons és comú, però es divideix en diferents participacions i aquestes s'agrupen en classes.

Les diferents classes de participacions s'identifiquen amb un codi ISIN format per 12 caràcters, els dos primers identifiquen el país i els següents el valor mobiliari corresponent. Aquests codis són identificadors únics a escala internacional.

Hi ha diverses classificacions diferents:

  • En funció de la moneda poden ser EUR, USD, etc.
  • En funció del volum d'inversió hi ha classes de banca privada, detallistes o institucionals.
  • En funció del repartiment de dividends hi ha les classes d'acumulació, també denominades capitalització, i les classes de repartiment que són aquelles que distribueixen els seus dividends.

A més de les participacions en un fons d'inversió, hi ha les participacions en una societat limitada. En aquest cas, parlem de participació per referir-nos a cadascuna de les parts alíquotes en què es divideix el capital social d'una societat.

A més

Com funcionen els fons?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels fons d'inversió.
Més detalls sobre Com funcionen els fons

Fons perfilats

Consulta una selecció de fons en funció de la rendibilitat i el risc que vulguis.
Més detalls sobre Fons perfilats