Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Política d'inversió

Política d'inversió

Quan parlem de política d'inversió en un fons ens referim a la vocació inversora d'un fons d'inversió (renda fixa, renda variable, renda fixa mixta, renda variable mixta, retorn absolut, etc.).

Aquesta política defineix tots els criteris que determinen quant, quan i on invertir. Abans d'oferir-se, cada fons d'inversió defineix detalladament quina és la seva política d'inversió.

La política d'inversió del fons sempre s'especifica clarament al fullet legal. El fullet de cadascun dels fons d'inversió és un document obligatori en què cal detallar tota la informació rellevant amb relació al fons.

En funció de la política d'inversió dels fons, es classifiquen en:

  • Fons de renda variable: són aquells que inverteixen la major part dels actius en renda variable. Dins dels fons de renda variable podríem establir subtipus en funció dels sectors, les zones geogràfiques i el nivell de risc, entre d'altres.
  • Fons de renda fixa: són els que inverteixen la majoria del capital en actius de renda fixa com ara obligacions, bons, pagarés o lletres. Inclouen també els fons monetaris.
  • Fons mixtos: són aquells fons que combinen la inversió en renda variable amb la inversió en renda fixa.
  • Fons garantits: són aquells fons que tenen una quantitat garantida preestablerta que percebrà l'inversor en el moment del venciment.
  • Fons per compartiments: aquests fons són aquells que estan compostos per altres subfons. En estar compostos per diferents fons, hi conviuen també diferents polítiques d'inversió.
  • Fons globals: aquest tipus de fons no té una política d'inversió definida. Els seus gestors tenen llibertat d'inversió pel que fa les zones geogràfiques o els tipus d'actius.

La política d'inversió del fons permet als inversors conèixer els riscos de la inversió, la rendibilitat objectiu, l'horitzó temporal, quina és la composició de cartera o el tipus de producte financer. Tots aquests factors permetran a l'inversor entendre millor la inversió i, d'aquesta manera, maximitzar els beneficis i minimitzar els riscos.

A més

Comparador de fons

Amb ajuda, tot és més fàcil. I amb el nostre comparador podràs triar en funció de la rendibilitat dels diferents fons de la nostra cartera.
Més detalls sobre Comparador de fons

Fons d'inversió

Coneix els nostres fons d'inversió i descobreix el més adequat per a tu.
Més detalls sobre fons d'inversió