Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Cancel·lació anticipada

Cancel·lació anticipada

La cancel·lació anticipada de la hipoteca, també coneguda com a amortització total de la hipoteca, és el procés que consisteix a avançar el nostre deute pendent amb el banc abans que finalitzi el termini previst en les escriptures. En canvi, si anem cancel·lant aquest préstec avançant només una part de diners, serà una cancel·lació parcial.

Cancel·lar el nostre préstec hipotecari de manera anticipada té alguns avantatges, com ara estalviar-nos els interessos. D'acord amb el sistema d'amortització francès (que és el que regeix les hipoteques al nostre país), els interessos es paguen en els primers anys del préstec, de manera que podrem reduir el cost final de la hipoteca. En tot cas, serà convenient analitzar el mercat abans d'amortitzar la hipoteca, ja que, si els interessos estan a la baixa, podria resultar-nos més beneficiós invertir en productes financers la quantitat que tinguéssim destinada a cancel·lar el deute.

Però també pot comportar alguns inconvenients, com ara fer front a la comissió per amortització anticipada de la hipoteca, també anomenada compensació per cancel·lació anticipada, per reemborsament anticipat o per desistiment. Aquesta comissió és la que ens cobra l'entitat financera pel fet que, com que nosaltres hem satisfet abans el deute, ella deixa de guanyar uns interessos que havia estimat percebre.

De tota manera, aquesta comissió està regulada per la Llei hipotecària, que la limita a un 0,15% en els cinc primers anys o bé un 0,25% en els tres primers anys en el cas d'hipoteques de tipus variable, i un màxim del 2% en els deu primers anys i un 1,5% a partir de l'onzè, en el cas de les hipoteques fixes. Cal tenir en compte que, en cas de cancel·lació anticipada, l'entitat només ens podrà aplicar aquesta comissió si així s'estableix en l'escriptura del préstec hipotecari. El cost i els límits també hi han de figurar.

En qualsevol cas, si decidim cancel·lar la hipoteca, en primer lloc haurem d'avisar el banc amb certa antelació i és molt recomanable que ens informem sobre aquest aspecte en l'escriptura del préstec. Fet això, el banc haurà de informar-nos sobre l'import pendent i sobre les implicacions de realitzar aquesta cancel·lació. Haurem d'indicar per escrit quant volem retornar i quan ho farem. Finalment, realitzarem l'ingrés i pagarem la possible comissió i, així, el deute quedarà saldat.

Amortització anticipada i desgravació

Val a dir que podrem continuar desgravant amb la nostra hipoteca si realitzem amortitzacions anticipades, sempre que el préstec sigui anterior al 2013 i que ens apliquéssim la deducció per inversió en habitatge habitual abans d'aquest any. Si es compleixen aquestes condicions, podrem desgravar fins al 15% del que s'ha abonat durant l'any, incloses les amortitzacions totals o parcials fins a un límit de 9.040 €.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca