Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Carència hipotecària

Carència hipotecària

El període de carència d'una hipoteca és aquell temps en què, com a titulars, deixem de pagar les mensualitats del préstec de manera temporal, sense que hi hagi una sanció per demora (en aquest cas seria total), o en què paguem únicament la part dels interessos, reduint les quotes significativament (en aquest cas seria parcial).

És possible que ocorri algun imprevist que repercuteixi en la nostra economia i que tinguem dificultats per fer front a les mensualitats. En aquests casos, podríem plantejar-nos-la.

Pot ser interessant en cas que, per exemple, haguem d'estalviar una vegada realitzada la compra de l'habitatge (en aquest cas podríem pagar menys quota els primers mesos), o si som nosaltres els que venem i necessitem temps per tancar l'operació, o volem evitar impagaments. També si el nostre immoble està en construcció o reforma. I, per descomptat, si hem perdut la feina o hem patit una reducció de sou i no podem fer front al pagament de la hipoteca.

En qualsevol cas, l'ideal és que aquestes demores estiguin previstes al contracte d'hipoteca. En cas negatiu, podríem negociar-les amb el banc, tot i que aquest té la possibilitat de negar-s'hi.

Podem aconseguir un ajornament si contractem una hipoteca que l'inclogui en les condicions o, en cas contrari, podrem negociar-ho amb el nostre banc a posteriori. També hi ha la possibilitat, si ens hem acollit al Codi de bones pràctiques i ens trobem en la situació del llindar d'exclusió que recull, de demanar una carència parcial màxima de cinc anys.

Abans de sol·licitar-ho, és una opció que cal pensar-se molt, ja que hem de tenir en compte les despeses per novació que comporta (que és el tràmit que suposa canviar les condicions per executar la carència) i despeses de formalització.

A més, quan acabi aquest termini és habitual que augmenti la quota, pel fet que els interessos es continuaran generant i en acabar l'ajornament s'afegiran al cost de la hipoteca. En resum, sempre ocasionen una pujada en el preu total del préstec.

De fet, podem preveure algunes alternatives a la carència hipotecària, com ara negociar amb el banc una baixada del tipus d'interès (i, per tant, una reducció de l'import de les quotes), allargar el termini del préstec uns quants anys (i pagar menys cada mes) o reduir la vinculació (suprimint alguns productes que hàgim contractat en un primer moment).