Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Fons de pensions

Fons de pensions

Els fons de pensions són aquells patrimonis sense personalitat jurídica que es creen per complir amb els objectius dels plans de pensions. O més senzillament: són un tipus de fons d'inversió per gestionar el capital procedent dels plans de pensions.

S'alimenten dels diners que aporten els clients al seu pla de pensions, i després els inverteixen en diferents productes (accions, bons, etc.), rendibilitzant així aquests estalvis. Es tracta de productes d'estalvi a llarg termini dissenyats per cobrir la jubilació i altres contingències que prevegin aquests plans.

Habitualment es parla de plans de pensions i fons de pensions com si fossin un mateix concepte, però realment ens trobem davant de dos conceptes diferents.  

Diferència entre els fons de pensions i els plans de pensions

Les diferències dels dos productes són:

Els plans de pensions estan formats pels diners que els clients aporten de manera periòdica o puntual. I, a continuació, els fons utilitzen els diners aportats als plans de pensions i els inverteixen en diferents productes financers (com ara bons o accions) per aconseguir rendibilitat.   

Els fons de pensions són el producte financer que els clients contracten a les entitats financeres. Després hi fan aportacions per tal d'estalviar diners i, arribat el moment de la jubilació, cobrar una renda. Els diners aportats pel client s'incorporen a un fons de pensions, que serà qui gestioni aquests diners.   

Els fons de pensions es poden crear per instrumentalitzar un o diversos plans de pensions.

Tot i que hi ha la possibilitat que un fons de pensions es creï per a un pla de pensions concret, l'habitual és que un únic fons de pensions gestioni els diners de diferents plans. Dit d'una altra manera: un pla de pensions pot pertànyer a un únic fons, però per contra un fons de pensions podrà aglutinar un o diversos plans de pensions.    

El pla de pensions es considera un producte d'estalvi, mentre que el fons és un producte d'inversió.   

El fons requereix una entitat gestora del capital, una figura inexistent en els plans de pensions.   

Administració i control dels fons de pensions

Com hem dit, les entitats gestores són les encarregades d'administrar i controlar els fons de pensions. 

En el cas d'Espanya, aquests fons de pensions són supervisats per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.  

Quins tipus de fons de pensions hi ha? 

Com passa amb altres productes financers, els fons de pensions poden classificar-se partint de diferents criteris. En funció de la modalitat del pla de pensions poden ser personals o d'ocupació, si integren plans de sistema d'ocupació; segons la responsabilitat en el pagament, poden ser interns o externs; finalment, segons els processos d'inversió, poden ser oberts o tancats.

A més

Com funcionen els plans de pensions?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels plans de pensions.
Més detalls sobre Com funcionen els plans de pensions

Plans de pensions

Consulta els nostres plans de pensions i estalvia per a la jubilació.
Més detalls sobre Simulador de plans de pensions