Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Bons i obligacions del Tresor

Bons i obligacions del Tresor

Els bons i obligacions del Tresor són deute emès a més de 18 mesos de venciment per un Estat per obtenir finançament. Consisteixen en una obligació de pagament per part de l'Estat emissor amb el tenidor del deute, sobre la base de dos conceptes:

  • El principal o import invertit.
  • Els interessos o cupons que pagarà l'emissió al llarg de la vida del bo/obligació.

Per tant, l'emissor es compromet a tornar el valor nominal de l'emissió en la data de venciment, així com al pagament dels cupons a un tipus d'interès conegut per endavant en les dates de pagament de cupó corresponents (semestral o anual com a períodes més comuns).

El preu del bo variarà al llarg de la seva vida, en funció principalment del tipus d'interès vigent en el moment del càlcul del preu, la durada del deute i el risc creditici de l'emissor percebut pel mercat en el moment de valoració.

Els bons/obligacions públics nacionals poden emetre's en diverses divises, no només en euros, per cobrir les necessitats de divisa pública, per la qual cosa podem trobar emissions del Tresor en les divises principals.

Els bons i les obligacions cotitzen en unitats no fraccionables de 1.000 euros de nominal.

Es pot accedir a aquest tipus d'actiu de dues maneres:

  • Mercat primari (només nacional): s'hi opera mitjançant el procés de subhasta i el d'emissió. .
  • Mercat secundari: són emissions ja emeses i, per tant, en les quals coneixem termini i tipus d'interès, i en les quals comprem en el mercat al preu de cotització del deute en un moment determinat, més el cupó corregut (dies des del darrer cupó pagat fins al moment de venda ajustats al % de pagament per cupó de l'emissió).

A més

Renda fixa

Opera en línia en més de 1.000 emissions de deute públic i privat.
Més detalls sobre renda fixa

Traspàs de renda fixa

Per tarifes, per servei, per eines, perquè fem fàcil el que sembla difícil, traspassa la teva cartera de renda fixa.
Més detalls sobre traspàs de renda fixa