Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Assegurança d'amortització TAR

Assegurança d'amortització TAR

Quan contractem un préstec hipotecari, el banc ens pot oferir una assegurança d'amortització, que és un aval que alliberarà els hereus davant la mort, incapacitat o desocupació de l'assegurat. I, tot i que comparteix algunes semblances amb una assegurança de vida, en realitat ha estat dissenyada exclusivament per a persones que estiguin pagant una hipoteca, de manera que pot resultar més apropiada.

Com que aquesta assegurança porta el distintiu TAR (Temporal Anual Renovable), incorpora tots els seus avantatges. Per exemple, inclou una prima que es renova any rere any i sempre que el client vulgui. A més, es pot cancel·lar sense penalització (sempre que ho comuniquem en el termini establert a les clàusules) i fins i tot pot donar opció al prenedor de rescatar part de les primes aportades, encara que això també depèn de les condicions establertes per cada companyia.

Tot i que contractar-la no és obligatori (com tampoc ho serà fer-ho amb l'entitat que ens ofereixi la hipoteca), sempre resultarà una opció recomanable, ja que ens ajudarà a reduir el preu total del préstec i, a més, ens concedirà alguns avantatges.

En primer lloc, durarà el mateix que el deute i cobrirà el capital que correspon a l'import que queda per liquidar, sempre en funció del percentatge que assegurem (anirà des del 50% fins al 100%), en el supòsit de defunció per qualsevol motiu de l'assegurat, encara que la cobertura es pot estendre també a altres supòsits, com ara la invalidesa absoluta i permanent.

A més, ens oferirà flexibilitat en els pagaments, i diferents opcions de preus i capitals assegurats. Per exemple, podrem contractar-la mitjançant una única prima, en alguns casos. I, en cas de defunció, el deute es cancel·larà directament, sense representar cap impacte fiscal per als hereus. I, si ens fem enrere, podrem cancel·lar-la el mes posterior a la contractació, o a l'any, sempre que ho comuniquem a l'asseguradora en el termini adequat.

Modalitats d'una assegurança d'amortització TAR

  • El capital que pagui l'asseguradora sigui igual al deute en el moment de la defunció, de manera que el pagament decreixerà segons s'amortitzi el préstec.
  • El capital sigui el mateix mentre duri el contracte, de manera que l'asseguradora abonarà la quantitat pendent al banc, i el sobrant als beneficiaris de la pòlissa.

Què és una assegurança PUF (o assegurança a prima única finançada)?

És una modalitat en què la prima se suma a l'import de la hipoteca. Així, en comptes de pagar d'una banda la mensualitat del préstec i de l'altra la prima de l'assegurança, podrem abonar tots dos imports en un únic pagament. Però compte, perquè també generarà interessos; és important fer números abans de contractar-la.