Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Comissió de gestió

Comissió de gestió

Comissió que percep l'entitat gestora d'un fons d'inversió com a remuneració pels seus serveis. Aquesta comissió es dedueix diàriament del valor liquidatiu del fons i generalment és un percentatge del patrimoni. A més, alguns fons incorporen una comissió d'èxit que s'aplica sobre els resultats del fons. L'import d'aquesta comissió s'indica al fullet legal del fons.

Segons el que estableix l'article 8 de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva, “les societats gestores i els dipositaris poden percebre dels fons comissions de gestió i de dipòsit, respectivament”.

És possible aplicar diferents comissions a les diferents classes de participacions que són emeses per un mateix fons, però totes aquelles participacions de la mateixa classe tindran les mateixes comissions de gestió i de dipòsit.

Les comissions es poden fixar com:

  • Un percentatge sobre el patrimoni
  • Un percentatge sobre el rendiment
  • La combinació de les variables
  • Les comissions de gestió no podran superar els límits establerts en cada cas:
  • Un 2,25% en cas que la comissió es calculi en funció del patrimoni del fons.
  • Un 18% quan la comissió de gestió es calculi sobre el rendiment.
  • Un 1,35% del patrimoni i un 9% sobre el rendiment quan es facin servir totes dues variables.

Aquesta comissió no cal pagar-la directament, sinó que el gestor la resta de la rendibilitat obtinguda tant si és positiva com si és negativa.

A més

Fons d'inversió

Coneix els nostres fons d'inversió i descobreix el més adequat per a tu.
Més detalls sobre fons d'inversió

Fons socialment responsables

Si, a més de rendibilitat, busques un compromís social, aquest és el teu fons.
Més detalls sobre Fons socialment responsables