Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - La borsa de valors

La borsa de valors

Les borses de valors (o mercats de valors) poden ser organitzacions públiques o privades, on s'ofereixen les facilitats necessàries per poder negociar instruments financers.

Hi ha diferents modalitats de negociació, com poden ser la subhasta o la negociació contínua. També hi ha diferents instruments que es poden negociar, en funció de la borsa o mercat on estiguem negociant, com poden ser les accions, deute, derivats, etc.

Els mercats són els mecanismes que permeten que el capital flueixi des d'aquells participants amb excedent (estalviadors) cap a aquells amb necessitat de finançament (empreses). Això és el que es denomina “mercat primari”.

Per aquest motiu, a escala global es pot dir que els mercats compleixen una funció molt important a cada país, en influir en la marxa de les seves empreses i permetre'n l'accés a finançament que altrament no rebrien. Per aquesta raó, les borses estan molt regulades, supervisades i protegides pels organismes públics corresponents (per exemple, la Comissió Nacional del Mercat de Valors o CNMV).

Així, podríem diferenciar dos tipus de mercats:

Els mercats primaris permeten a les empreses obtenir finançament, ja que aquestes emeten accions (o parts iguals del seu valor) o deute, i els venen convertint els compradors en accionistes (propietaris d'una part d'aquestes empreses) o prestadors.

Un cop els títols han estat emesos, comencen a negociar-se (comprar i vendre) amb interès tant inversor com especulador, en el que es denominaria “mercat secundari”. Aquest és el que el públic coneix habitualment com “la borsa”.

En funció de si la demanda d'un instrument determinat és més gran que l'oferta, o viceversa, els mercats tendiran a pujar o baixar. És a dir, si en un determinat moment hi ha molts més compradors que venedors en un determinat valor, aquest excés de demanda pressionarà els preus a l'alça, i de manera contrària, si concorreguessin més venedors que compradors, els preus estarien pressionats a la baixa.

Per tant, les cotitzacions es mouen en funció de l'oferta i la demanda que hi hagi en cada moment sobre cada instrument.

Què és una ordre en la borsa de valors

Per operar en els mercats o borses de valors, cal introduir ordres a través de membres del mercat (coneguts comunament com a broker o intermediari). Una ordre és la instrucció que un accionista comunica a la borsa sobre quantes accions vol comprar o vendre, i a quin preu. També cal establir altres paràmetres com la validesa, o altres instruccions concretes sobre com volem que es completi l'ordre.

Espai físic o virtual?

Tradicionalment la negociació es duia a terme a les “places”, o llocs físics on es negociava a viva veu.

Actualment, el mercat ja no és tant un lloc físic, sinó virtual. Es tracta d'un sistema informàtic al qual arriben les ordres de compravenda dels inversors, la qual cosa dona lloc a un sistema de terminals interconnectats amb un de central, que executa i redifon la informació tant de les execucions com de la formació de preus basada en aquesta demanda, oferta i execucions de cada moment.

Actualment, el costum d'acudir a les instal·lacions físiques de les borses de valors no s'ha perdut del tot, encara que ja no s'hi faci negoci.

Aquests espais han estat reconvertits en oficines de treball on els empleats dels organismes mateixos exerceixen part de les seves tasques, així com edificis institucionals on se celebren esdeveniments com ara sortides a borsa, esdeveniments corporatius, formació, etc.

Habitualment aquests espais es poden visitar de manera guiada.

A més

Accions

Opera en més de 30 mercats financers des del web de Broker o l'aplicació de Broker, ja sigui al comptat o a crèdit.
Més detalls sobre accions

Informes d'anàlisis

Informes i anàlisis diaris de mercat i la situació en borsa gràcies als nostres experts en anàlisis de Bankinter.
Ir a informes de análisis