Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - TIR (taxa interna de rendibilitat)

TIR (taxa interna de rendibilitat)

La taxa interna de rendibilitat o taxa interna de retorn en matèria d'inversió en actius financers és el tipus d'actualització que iguala a zero el valor actual net de tots els cobraments i pagaments derivats de la subscripció i possessió dels actius sota la hipòtesi que els cobraments i pagaments es reinverteixen o financen, respectivament, a igual tipus d'interès que el calculat fins al venciment de l'actiu. És similar, pel que fa als instruments de renda fixa, a la TAE per als dipòsits.

La TIR és un percentatge que mesura la viabilitat d'un projecte o empresa i es tradueix en el percentatge de benefici o pèrdua que tindrà. Es fa servir com a eina complementària al valor actual net. La taxa interna de retorn implica, per tant, el supòsit d'una oportunitat d'inversió.

Com es calcula la TIR?

Per calcular la taxa interna de retorn cal igualar a zero la taxa de descompte al moment inicial, el corrent futur de cobraments amb el de pagaments, d'aquesta manera el VAN seria igual a 0.

Per a què s'utilitza la TIR?

Aquesta taxa és emprada com un dels criteris o indicadors a l'hora de determinar el rebuig o l'acceptació en un projecte d'inversió. La TIR es compara amb una taxa mínima o taxa de tall. La inversió s'acceptarà en cas que la taxa de rendiment sigui superior a la taxa de tall; per contra, en cas que la TIR sigui inferior, la inversió es rebutjarà. En cas que sigui igual a la taxa de tall, la inversió es pot portar a terme sempre que suposi una millora de la posició competitiva de l'empresa i que no hi hagi altres alternatives favorables.

Hi ha projectes especials en què no és possible obtenir un càlcul de TIR estable perquè posseeixen més d'una TIR. Per a aquestes situacions més complexes és possible utilitzar la fórmula de la TIRM (taxa interna de retorn modificada). La diferència en aquest cas és que es consideren únicament els fluxos de caixa en dos moments concrets (en lloc d'emprar els fluxos de caixa en multitud de períodes):

  • El moment inicial en què s'inclourien el total de desemborsaments a realitzar.
  • El moment final en què s'inclourien el total de cobraments que generarà el projecte.

En definitiva, la TIR és una eina molt important a l'hora de decidir si hem de dur a terme un projecte o no, ja que permet analitzar-ne la viabilitat. És important tenir en compte que l'emprament de la TIR hauria d'anar acompanyat de l'ús d'altres mitjans d'avaluació de projectes per evitar deixar fora altres aspectes que podrien generar valor al projecte i no s'inclouen en aquest càlcul.

A més

Comparador de fons

Amb ajuda, tot és més fàcil. I amb el nostre comparador podràs triar en funció de la rendibilitat dels diferents fons de la nostra cartera.
Més detalls sobre Comparador de fons

Fons temàtics

Consulta la nostra selecció de fons basada en el nou panorama social que permet identificar noves oportunitats d'inversió.
Més detalls sobre Fons temàtics