Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - IBI

IBI

L'IBI, o Impost de béns immobles, és un tribut obligatori que pràcticament tots els propietaris d'immobles paguen cada any al seu ajuntament respectiu. Aquest impost és una font d'ingressos important dels ajuntaments i és quelcom de polèmic, ja que de vegades el fet de ser propietari d'un immoble no implica percebre un benefici.

La quantitat a pagar ve determinada per l'Ajuntament, basant-se en dues dades provinents de l'Estat:

  • El valor cadastral, una valoració fixa de cada immoble determinada per certs paràmetres: la ubicació, el terra, l'antiguitat, les obres realitzades o l'estat de conservació. Aquesta valoració la realitza la Direcció General del Cadastre, al seu torn dependent del Ministeri d'Hisenda, i sol revisar-se cada deu anys, ja que els paràmetres es van modificant. Per realitzar aquesta revisió, primer s'estima una valoració mitjana de la zona, i després es valora cada immoble. En tot cas, el valor cadastral no hauria de sobrepassar el 50% del valor de mercat de l'habitatge. Podem consultar aquest valor al web del Cadastre.
  • Un percentatge entre el 0,4% i l'1,3% del valor cadastral. Encara que aquest rang el fixa l'Estat, l'Ajuntament tria el coeficient que s'aplicarà al seu IBI municipal. És a dir, que encara que l'Ajuntament no té total llibertat per establir-lo, si té una mica de marge de maniobra. A més, l'Ajuntament també preveurà les gratificacions o reduccions que consideri oportunes. Per aquest motiu calcular l'IBI exacte pot no ser senzill.

Quan es paga?

Les dates varien segons els ajuntaments i municipis, que són els que decideixen el termini.

Qui paga l'IBI de la compravenda d'un immoble?

Si bé haurà de pagar el que sigui propietari d'aquest immoble el dia 1 de gener de la compravenda, el Tribunal Suprem estableix que el venedor podrà repercutir al comprador la part proporcional al temps que hagi gaudit de la casa en l'any de meritació.

Quins immobles no paguen l'IBI?

Com hem vist abans, certes edificacions no han de tributar:

  • Els immobles propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals del municipi.
  • Els immobles d'ús social: serveis penitenciaris, de defensa, d'educació o seguretat, etc.
  • Els immobles de l'Església Catòlica.
  • Certes associacions reconegudes pel municipi.
  • Els immobles pertanyents a la Creu Roja Espanyola.
  • Els immobles utilitzats per governs estrangers o organismes oficials.
  • Els espais declarats monuments o espais d'interès social o cultural.
  • Les vies de domini públic: carreteres o camins.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca