Saltar a la zona de continguts

Assegurances de negocis

Una assegurança per al teu negoci

Seguros para tu negocio

Multirisc de comerç i empresa

Pensada per protegir els riscos relacionats amb el patrimoni del teu comerç, oficina, magatzem o fàbrica.

Responsabilitat civil general i professional

Assegurances que et garanteixen les despeses de defensa, fiança i indemnització en cas que es produeixi una reclamació de tercers derivada de l'exercici de la teva activitat.

Responsabilitat civil per a directius

Dirigit a garantir la protecció del teu patrimoni davant de reclamacions de tercers en la teva condició de directiu o administrador al servei de l'empresa en cas de culpa o negligència. El prenedor ha de ser la mateixa empresa.

Construcció

Cobreix els diferents riscos que sorgeixen d'una obra: danys a la mateixa edificació, als equips de construcció, responsabilitat civil de la construcció, etc. També pots contractar l'assegurança de Danys Decennal.

Maquinària i equips

L'assegurança de maquinària i equips preveu multitud de garanties per cobrir els imprevistos amb la finalitat que els teus equips o maquinària es trobin sempre protegits: trencament accidental, incendi, robatori, danys elèctrics, errors de muntatge, etc.

Consulta Cobertures Cobertures

Multirisc de comerç i empresa

Garanties bàsiques:

 • Incendi, explosió, caiguda de llamp, pluja, vent, inundació, pedra i neu.
 • Danys per fum, actes vandàlics, impacte de vehicles, danys elèctrics a instal·lacions i apartats de producció, distribució o transformació de l'energia.
 • Danys per aigua (incloses les despeses de localització i reparació de l'avaria).
 • Despeses per demolició, desenrunament, extinció i pèrdua de lloguers, reposició d'arxius i documents.
 • Danys estètics al continent, trencament de vidres, miralls, llunes, marbres, granit, pedra natural, pisa sanitària i rètols.
 • Desallotjament forçós, honoraris de perits.

Garanties optatives:

 • Robatori, espoliació i desperfectes.
 • Mercaderies en aparador.
 • Mercaderies en vitrines exteriors.
 • Diners en efectiu dins i fora de caixa forta.
 • Espoliació de transportadors de fons.
 • Atracament a clients i empleats.
 • Infidelitat d'empleats.
 • Pèrdua de beneficis.
 • Ruptura de maquinària i equips electrònics.
 • Danys en aparells elèctrics.
 • Deteriorament de mercaderies en nevera.
 • Responsabilitat civil: explotació, patronal, productes i fiances.
 • Transport de mercaderies.
 • Assistència per a l'empresa.

Responsabilitat civil general i professional

 • Garantia bàsica de responsabilitat civil d'explotació i professional.
 • Accidents laborals (responsabilitat civil patronal).
 • Productes.
 • Locativa.
 • Despeses de defensa.
 • Fiances judicials.

Responsabilitat civil per a directius

Cobertura principal de responsabilitat civil:

 • Responsabilitat civil dels administradors o directius.
 • Responsabilitat per pràctiques laborals indegudes.
 • Responsabilitat civil d'assegurat contra assegurat.
 • Reemborsament a l'entitat.

Cobertures de despeses accessòries:

 • Despeses de defensa jurídica de la responsabilitat civil.
 • Despeses d'aval concursal.
 • Multes i sancions administratives.
 • Despeses d'investigació.
 • Despeses d'emergència i de gestió de crisis.
 • Despeses de publicitat i restitució d'imatge.
 • Despeses d'extradició.
 • Cobertura de despeses en supòsits de contaminació.
 • Despeses de defensa en supòsits de responsabilitat penal de l'entitat.

Assegurances de construcció

Les nostres assegurances de construcció preveuen els riscos relatius als treballs, tant temporals com permanents, realitzats en una obra. Entre altres garanties, aquesta assegurança permet contractar:

Garanties bàsiques:

 • Danys propis de l'obra.

Cobertures addicionals (opcionals):

 • Robatori.
 • Hores extres, treballs nocturns i en dies festius.
 • Vaga, motí, commoció civil.
 • Terrorisme.
 • Béns preexistents.
 • Maquinària de construcció.
 • Equip de construcció.
 • Despeses de remoció i demolició de runes.
 • Responsabilitat civil extracontractual.
 • Responsabilitat civil creuada.
 • Cobertura de manteniment (opcional).
 • Manteniment ampli.

També està disponible l'Assegurança Decennal destinada a cobrir els danys estructurals d'una edificació segons estableix la Llei d'ordenació de l'edificació:

Garanties bàsiques:

 • Danys propis estructurals.

Cobertures addicionals (opcionals):

 • Despeses addicionals de demolició i desenrunament.
 • Resistència mecànica i estabilitat de façanes no portants.
 • Impermeabilització de cobertes.
 • Impermeabilització de façanes.
 • Estanquitat de soterranis.
 • Béns preexistents.
 • Revaloració automàtica de capital assegurat (opcional).
 • Renúncia al dret de subrogació (opcional).

Maquinària i equips

Depenent del tipus de maquinària i equips, les garanties principals d'aquest tipus d'assegurances són les següents:

Causes internes:

 • Error de disseny, fabricació, defectes de muntatge, mà d'obra i material.

Causes externes:

 • Deterioraments causats per l'aigua o per altres líquids.
 • Caiguda, impacte o col·lisió de vehicles, fins i tot aeronaus i objectes de les aeronaus, així com l'obstrucció o entrada de cossos estranys.

Causes tècniques:

 • Danys o pèrdues de l'equip electrònic causats per un dany en les instal·lacions de climatització indemnitzable sota la pòlissa.
 • Fallada en els dispositius de regulació i seguretat.
 • Vibracions, desajustos, afluixament de peces, defectes de greixatge i autoescalfament.

Causes humanes:

 • Imperícia, negligència i actes malintencionats del personal de l'assegurat o tercers.

Danys elèctrics:

 • L'acció directa de l'energia elèctrica com a resultat de curtcircuit, sobretensió i altres efectes similars, així com la deguda a pertorbacions elèctriques derivades de la caiguda del llamp.

Fenòmens atmosfèrics:

 • Desbordament, inundació, vents huracanats o tempesta.

D'altres:

 • Incendi, caiguda de llamp, explosió, implosió, robatori, espoliació i qualsevol altra causa no exclosa expressament.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
900 813 847
Caixers i oficines