Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Escriptura del préstec hipotecari

Escriptura del préstec hipotecari

Escriptura del préstec hipotecari

L'escriptura de préstec hipotecari és un document oficial on s'exposen les clàusules i condicions que el banc i el client hagin pactat per constituir una hipoteca.

Aquest document és encarregat pel banc i expedit per un notari, i s'ha d'incloure en el Registre de la Propietat perquè adquireixi caràcter oficial i probatori. El notari lliurarà una còpia al banc, una altra al client, i inclourà una tercera per liquidar els impostos. La hipoteca ens condicionarà a escala econòmica durant molts anys, de manera que cal revisar bé l'escriptura i estar molt segurs abans de signar-la.

Deu dies abans de signar una escriptura d'hipoteca, serà molt important que anem al notari per revisar-la bé. Aquest tràmit es durà a terme de manera gratuïta. El millor és que hi anem amb temps de sobres per reflexionar i estar realment segurs abans de fer el pas. Li haurem de preguntar tot el que no entenguem i no signar allò que no comprenem o amb què no estiguem d'acord.

Quina informació conté l'escriptura del préstec hipotecari?

En primer lloc, el capital del préstec (és a dir: la suma que el banc ens prestarà; els interessos de la hipoteca es calcularan tenint en compte aquest import). També el termini de la hipoteca, o el temps durant el qual estarem pagant-la. El normal és que es defineixin entre 15 i 30 anys, però hem de pensar que com més llarg sigui el termini pagarem més diners (a causa dels interessos generats), però en quotes més petites. Addicionalment, el tipus d'interès del préstec. Aquest és el percentatge que abonarem a l'entitat financera pel fet de prestar-nos els diners. Aquest interès serà fix, si no varia durant la vigència de la hipoteca, o variable, si varia per trams temporals en funció de la fluctuació dels interessos en el mercat. A més, el sistema d'amortització, és a dir: la manera com retornarem els diners.

En les hipoteques espanyoles preval el sistema francès, pel qual es paga la part dels interessos a l'inici i el capital després. També la carència del préstec o, precisament, el període en què només estem abonant els interessos (i no el capital) al banc. Encara que en els períodes de carència les quotes són més baixes (ja que corresponen als interessos), al final acabarem pagant més diners, ja que en aquest temps no estarem amortitzant capital. A més, les comissions, que són cobraments que ens realitza el banc per portar a terme certs serveis addicionals per a nosaltres (comissions de risc de tipus d'interès, de cancel·lació, etc.). A més, l'interès de demora, en cas que ens retardem en les quotes o deixem de pagar-les; el venciment anticipat (que té lloc si retornem el préstec abans de l'estipulat); i, finalment, la taxa anual equivalent (TAE), que és l'índex que determina el cost de la hipoteca.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca