Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Habitatge lliure de càrregues

Habitatge lliure de càrregues

Pel que fa als habitatges, un habitatge lliure de càrregues és aquell sobre el qual no pesa cap tipus d'embargament, deute, clàusula resolutòria o hipoteca.

És la primera condició que hem de tenir en compte a l'hora d'adquirir un immoble, ja que en comprar un habitatge ho fem amb tots els deutes que pugui tenir, i si ve amb hipoteca haurem de respondre per aquesta càrrega.

Per aquest motiu, abans de portar a terme qualsevol compra haurem d'anar al Registre de la Propietat i realitzar aquesta comprovació, sol·licitant una nota simple (també podem fer-ho des del lloc web del Col·legi de Registradors). Aquesta dada té caràcter públic (tothom pot consultar-la) i té un import de 4 €.

Si ens trobem que l'habitatge té una hipoteca podem demanar al venedor que la cancel·li (és a dir, que saldi el deute abans de vendre'l), que descompti la quantitat pendent de pagament del preu de l'immoble o que subrogui la hipoteca per canviar de deutor (en aquest cas, serem nosaltres), sempre que el banc hi estigui d'acord.

Un cop tinguem la nota simple, també haurem de comprovar que no hi hagi impagaments a la comunitat de veïns. Per fer-ho convé demanar un justificant de pagaments a l'administrador de la finca o al president de la comunitat, així podrem assegurar-nos que l'actual propietari està al corrent de pagaments en els rebuts i les possibles derrames de la comunitat. Podrem demanar-li que ens lliuri un certificat que ho acrediti, perquè en cas contrari podríem assumir els possibles deutes que hagués contret amb la comunitat.

Finalment, haurem de comprovar que hagi abonat els tributs municipals, com ara l'impost de béns immobles (IBI).

Què suposaria comprar un immoble que no estigui lliure de càrregues?

Doncs, en primer lloc, això suposa que hauríem de fer front a totes les càrregues. En comprar un immoble se'ns transmetran tots els deutes que el venedor no hagi liquidat. En cas que estiguéssim disposats a assumir-los, hauríem d'arribar a un acord amb el venedor.

Quins altres tipus de càrregues hi ha?

A més de les que ja hem vist (les hipoteques, les càrregues de la finca i les càrregues registrals, que són les que es poden comprovar al Registre de la Propietat), un habitatge que no estigui lliure de càrregues podrà arrossegar:

La nota marginal de l'execució hipotecària, que és un escrit en què el banc informa que embargarà l'habitatge per impagament. Per tant, si volguéssim comprar l'immoble, abans hauríem de demanar la cancel·lació d'aquesta execució i procedir a la compravenda una vegada obtinguda l'aprovació d'un jutge.

A més, els usdefruits i servituds, que no impliquen pagaments però sí restriccions de l'habitatge. És a dir, els drets que un tercer podria tenir sobre aquest.

Les anotacions d'embargament, que hi són si el venedor ha contret un deute amb un tercer i està pendent d'un judici; els seus béns podrien ser la garantia de pagament del deute. I, finalment, el concurs de creditors.

En cas que l'immoble hagi passat a ser propietat d'una empresa, hauríem d'assegurar-nos que aquesta no estigui en fallida, ja que, si està embargada, no podríem comprar l'habitatge.