Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Pla de previsió assegurat

Pla de previsió assegurat

Un pla de previsió assegurat o PPA és una assegurança individual d'estalvi a llarg termini, plantejada com un complement al sistema de pensions de la Seguretat Social.  

Quan se'n contracta un, se signa una pòlissa d'assegurança que inclou les figures habituals en les pòlisses: prenedor i assegurat o beneficiari, que serà la mateixa persona llevat que es produeixi la mort de l'assegurat, motiu pel qual aquest haurà de designar un beneficiari.

Els drets acumulats d'aquest pla poden ser traslladats a altres PPA, o bé a altres plans de pensions o un pla de previsió social. Aquesta possibilitat de mobilitat també existeix en el cas dels plans de pensions. 

Aportacions 

El PPA té els mateixos avantatges fiscals que un pla de pensions. Això vol dir que totes les aportacions desgraven fiscalment, amb un límit anual del 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques, i fins a un màxim de 8.000 €.  Aquests límits poden variar en algunes situacions concretes, com per exemple si el cònjuge rep rendes inferiors a 8.000 €.

En aquest cas, es podran reduir les aportacions realitzades a favor del cònjuge, fins a un límit anual de 2.500 €. 

Una altra de les situacions previstes estableix un límit de 24.250 € per a persones amb una discapacitat igual o superior al 65%. Aquestes aportacions poden ser realitzades per familiars de fins a tercer grau, i fins a un màxim de 10.000 €, sempre que en conjunt no superin els 24.250 € establerts com a límit.

Rescat

El rescat dels PPA està pensant per al moment de la jubilació, però també es pot portar a terme quan es compleixin algunes de les contingències establertes:

En el moment de la jubilació del prenedor/assegurador.

En cas d'incapacitat laboral.

En cas de gran dependència.

En cas de malaltia greu.

En cas d'atur de llarga durada si es produeix una situació de desnonament. 

En cas de defunció del titular un cop transcorreguts deu anys des de la primera aportació (sempre que aquesta hagi estat posterior al gener del 2015, data en què va entrar en vigor aquesta modificació en la normativa).   

En el moment en què es produeix el rescat del pla, aquest tributarà en concepte de rendiment del treball.  

Diferència entre els PPA i els plans de pensions 

Encara que tenen algunes diferències, tots dos tenen certes semblances, i de fet són compatibles, de manera que és possible contractar dos productes i destinar el capital desitjat a cada un d'ells.   

Vegem en què es diferencien l'un de l'altre:

Encara que tenen l'objectiu comú d'estalviar per a la jubilació, en realitat es tracta de productes diferents. La diferència principal entre tots dos és que el PPA, com que és una assegurança, compta amb uns rendiments garantits.

En canvi, els plans de pensions són un producte d'inversió i depenen del comportament dels actius en què s'inverteix.  

La comercialitzadora dels productes és diferent. Com que són assegurances, els PPA són comercialitzats per companyies asseguradores; en canvi, els plans de pensions són comercialitzats per entitats financeres.  

Les figures: aquesta diferència fa que, en el cas dels primers, les figures siguin el prenedor i l'assegurat, mentre que en els plans de pensions parlarem de partícips.  

Els diners invertits tenen denominacions diferents en ambdós casos: en els productes que ens ocupen, parlem de drets acumulats; en canvi, en els plans de pensions ens referim a drets consolidats.  

La rendibilitat. Els primers garanteixen el capital aportat a més d'un tipus d'interès, a diferència dels plans de pensions, que no asseguren recuperar el capital aportat, tret que també siguin garantits. El capital no està garantit però, a canvi, la rendibilitat potencial d'aquests productes és més gran.

A més

Com funcionen els plans de pensions?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels plans de pensions.
Més detalls sobre Com funcionen els plans de pensions

Carteres model

Consulta tots els informes de carteres model de plans de pensions.
Més detalls sobre Carteres model