Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Capitalització d'interessos

Capitalització d'interessos

En un préstec hipotecari, la capitalització d'interessos és el procés pel qual, en cas de no poder fer front al deute contret en el temps establert, s'afegeixen a la quantitat pendent del préstec els interessos meritats del préstec. Per tant, aquest deute passarà a ser més gran.

La capitalització ens permetrà conèixer la variació d'un capital en un temps determinat. Aquesta variarà en funció de si és simple o composta. En la capitalització simple, els interessos generats pel capital no s'afegiran a aquesta quantitat per calcular els rendiments futurs. És a dir, que aquests sempre es calcularan sobre el capital original. Aquesta fórmula s'utilitza sobretot quan estem pagant la part d'interessos de la hipoteca (o, en general, en qualsevol préstec que estigui en fase de carència: quan només paguem els interessos). En canvi, la capitalització composta inclourà els interessos generats per aquest capital al llarg del temps (no se sol aplicar en el càlcul de crèdits hipotecaris, sinó més aviat en fons en què els interessos els percep l'inversor). I, a més, serà contínua si els interessos es van acumulant, la qual cosa suposarà una reinversió constant d'interessos i una generació de capital final més gran.

A l'hora d'abordar la capitalització d'interessos cal tenir en compte que si l'entitat de crèdit realitza un reclam judicial per impagament de les mensualitats, els interessos extraordinaris començaran a generar-se a partir del moment del reclam. De totes maneres, en signar una hipoteca sempre convé revisar si aquesta capitalització està inclosa en les condicions, ja que, en cas negatiu, no podrà aplicar-se.

Interessos de demora i interessos meritats

Convé establir la diferència. En el cas d'una hipoteca, els interessos de demora són aquells que es generen quan no fem front al pagament de les mensualitats; podríem dir que són la penalització per l'impagament. En canvi, els interessos per meritació són els interessos normals que hem de pagar al banc pel fet que aquest ens estigui prestant uns diners.

Els interessos de demora incrementaran el capital que el banc ens ha deixat i generaran interessos sobre interessos. Aquest cas es consideraria usura i està prohibit per la Llei hipotecària, atès que constitueix una clàusula abusiva.

El que sí que permet la llei és que, en el cas de la capitalització d'interessos, al capital pendent s'hi sumin els interessos meritats i no pagats; això és totalment legal.

Capitalització d'interessos i anatocisme

No s'ha de confondre la capitalització d'interessos amb l'anatocisme. L'anatocisme es produeix quan, a més dels interessos meritats, s'afegeixen al capital prestat els interessos de demora que s'apliquen com a penalització per l'impagament. És a dir: seria cobrar interessos dels interessos. L'anatocisme en els préstecs hipotecaris genera un augment considerable de la quantitat total a retornar i està considerat com una clàusula bancària abusiva i prohibida per llei.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca