Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Cèdula hipotecària

Cèdula hipotecària

Les cèdules hipotecàries són un tipus de bons emesos per les entitats financeres que ofereixen una rendibilitat fixa. La garantia en aquest tipus de bons és la cartera hipotecària de l'entitat financera que els emet.

Quines són les característiques principals de les cèdules hipotecàries?

  • L'entitat emissora dels bons pot amortitzar per anticipat la totalitat o una part de l'emissió durant tota la vida d'aquesta.
  • La regulació estipula que les cèdules hipotecàries no poden superar el 80% de la cartera elegible.
  • Les cèdules hipotecàries solen ser emissions a mitjà termini amortitzades en un període comprès entre 1 i 3 anys.
  • Aquests títols hipotecaris poden ser nominatius, a l'ordre o al portador.

Qui pot emetre cèdules hipotecàries?

L'emissió d'aquests bons està restringida a totes les entitats de crèdit oficial, caixes d'estalvis i societats de crèdit.

Les entitats financeres emeten aquests títols en forma d'escriptura pública amb l'objectiu de buscar finançament. Gràcies al capital rebut pagaran els interessos derivats de l'operació.

Quins tipus de cèdules hipotecàries hi ha?

En funció de les garanties que s'ofereixen podem distingir entre dues modalitats de cèdules hipotecàries:

  • Cèdules hipotecàries amb garantia global: en aquest cas, la garantia està composta pel conjunt dels préstecs hipotecaris de l'entitat, llevat d'aquells que recolzen cèdules hipotecàries amb garantia especial.
  • Cèdules hipotecàries amb garantia especial: està composta per una part dels préstecs hipotecaris de l'entitat.