Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Plans de pensions

Plans de pensions

Un pla de pensions és un producte d'estalvi i inversió a llarg termini l'objectiu del qual és cobrir certes contingències de la persona que el contracta: la jubilació, una invalidesa laboral, una desocupació de llarga durada o fins i tot la mort del titular.

A Espanya hi ha dos sistemes de pensions:

D'una banda, el sistema de previsió social pública, que és una renda mensual que la Seguretat Social proporciona a totes aquelles persones que compleixin els requisits establerts durant el desenvolupament de la seva vida laboral. A més, per a determinats col·lectius com ara advocats o metges, preveu els plans de previsió professional.

De l'altra, el sistema de previsió social privada, un producte d'estalvi amb l'objectiu de complementar la renda que la Seguretat Social ens proporcionarà en el moment de la jubilació. 

Aquests plans s'alimenten de les aportacions que el client realitza al llarg de la vida del pla, de manera puntual o periòdica.

Els gestors del pla inverteixen aquestes aportacions en funció de criteris de rendibilitat i risc, i quan el client rescata el pla obté els diners dipositats amb els anys, més la rendibilitat que hagi generat. A més, aquestes aportacions es poden desgravar en l'IRPF. I, en rescatar el pla, el capital obtingut també tributarà en concepte de rendiment del capital.

Característiques dels plans de pensions privats  

En el cas dels plans de pensions públics, la diferència entre països pot ser gran. En canvi, els plans privats tenen una sèrie de característiques comunes per a tots ells, a escala transnacional:

  • Són eines d'inversió que promouen l'hàbit d'estalvi, i que estan plantejades per obtenir rendibilitat en l'estalvi a llarg termini. 
  • Són voluntàries i serveixen com a complement al pla de pensions públic, però no substitueixen el sistema de Seguretat Social: és un complement.  
  • Com hem dit, suposen un estalvi fiscal en la declaració de la renda, ja que les aportacions realitzades al pla redueixen la base imposable. 
  • A més, les seves prestacions tributen com a rendiment del treball en l'IRPF.  Finalment, permeten millorar la situació financera de cara a la jubilació. 

Dins dels sistemes de previsió social privats, hi ha multitud de modalitats de plans que s'estableixen en funció de diversos criteris. Així, en funció de la política d'inversió, podem trobar plans de...

Renda variable

Aquesta modalitat inverteix en actius de renda variable. Ofereixen una rendibilitat superior als plans de renda fixa i, per tant, tenen un risc més elevat.  

Renda variable mixta.

Combinen la inversió en renda fixa amb la inversió en renda variable fins a un màxim del 75% del capital.

Renda fixa mixta

Aquest tipus de plans de pensions combinen la inversió en renda variable fins a un màxim del 30% amb la inversió en renda fixa. 

Garantits

Aquesta modalitat suposa un risc molt reduït i garanteix al titular la recuperació de tot el capital sempre que mantingui els seus diners fins a la data de venciment.  

En funció del promotor, els plans poden ser individuals si es contracten en una entitat financera pels clients a títol personal (són els més estesos i el que la majoria de la gent entén per un pla de pensions); d'ocupació, si són promoguts per empreses i corporacions en què els titulars són els mateixos treballadors; o associats, si són promoguts per sindicats, gremis o associacions. En aquest cas, els titulars són els mateixos associats o afiliats.

A més

Com funcionen els plans de pensions?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels plans de pensions.
Més detalls sobre Com funcionen els plans de pensions

Plans de pensions

Consulta els nostres plans de pensions i estalvia per a la jubilació.
Més detalls sobre Simulador de plans de pensions