Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Responsabilitat hipotecària

Responsabilitat hipotecària

La responsabilitat hipotecària és la quantitat màxima a la qual ha de fer front qui contreu una hipoteca. Aquesta quantitat s'obté sumant tots els conceptes dineraris que implica el préstec: el capital (és a dir, la quantitat o import del préstec), el total d'interessos ordinaris i de demora, i els costos i despeses d'execució (no més d'un 5% del capital).

La responsabilitat hipotecària és en realitat un terme força desconegut, tot i ser un element important a l'hora de demanar una hipoteca: bàsicament s'utilitza com a font d'informació a creditors, bancs i entitats de crèdit, que podran conèixer la quantitat a exigir al deutor. També suposa la quantitat a la qual hauria de fer front un tercer (en cas que hi hagi un avalador, per exemple) en cas que el deutor no saldés el deute. També és útil si, per exemple, tenim un deutor i estem valorant si embargar l'immoble o no.

A més, és una quantitat que es té en compte a l'hora de calcular l'impost d'actes jurídics documentats (IAJD) i els costos del notari i el registre: com menor sigui la responsabilitat hipotecària, menors seran aquests costos.

En definitiva, que tot i ser un concepte que en general mai tenim en compte quan llegim les condicions d'una hipoteca, és un element força important, que de fet està regulat sota el títol de principi de responsabilitat personal i il·limitada de l'article 1911 del Codi civil.

La responsabilitat hipotecària limita les responsabilitats?

La responsabilitat hipotecària no limita les responsabilitats del deutor. Simplement estableix el màxim de deute que el client ha contret, però la seva responsabilitat per saldar-lo és total i il·limitada. Això vol dir que haurà de respondre amb els seus propis béns presents i futurs, independentment de l'import.

La responsabilitat hipotecària limita la responsabilitat d'un possible tercer que no estava present en el moment en què es va constituir la hipoteca. És a dir, si per exemple hi ha un impagament d'una hipoteca, el deutor hauria d'abonar el capital pendent, més els interessos, més les despeses de demora i altres comissions. Però si l'habitatge hipotecat passa a ser d'un tercer, aquest podria pagar el màxim de responsabilitat hipotecària i alliberar-lo, o permetre una possible execució, responent fins al màxim de la responsabilitat. I, si tot i així no salda el deute en qualsevol dels casos anteriors, la diferència seria a càrrec del deutor, mai d'aquest tercer.

I si tenim diverses hipoteques?

En aquest cas, convé redistribuir la responsabilitat entre tots ells. Per a això, haurem de negociar amb el banc, ja que, per exemple, si volem vendre un dels immobles hipotecats, podrà ajudar-nos a subrogar o per contra podrà perjudicar-nos en establir un preu mínim de venda.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca