Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Ràtio d'informació

Ràtio d'informació

La ràtio d'informació mesura la relació que hi ha entre el diferencial de rendibilitat d'un fons o cartera sobre el seu benchmark, i el risc que s'assumeix en la gestió en separar-se en major o menor mesura de l'índex de referència, també conegut com tracking error.

Ràtio d'informació en fons d'inversió i carteres que mira de mesurar l'habilitat que té el gestor d'un fons per obtenir uns resultats millors a la mitjana del mercat, entenent això com la rendibilitat de l'índex amb el qual es compara. Aquest indicador serveix per veure si la cartera o els fons són capaços d'obtenir una rendibilitat superior a la de l'índex de referència considerant la volatilitat. La ràtio d'informació es compara amb un índex i no amb un actiu lliure de risc, de manera que és més útil per comparar la rendibilitat dels gestors.

Com es calcula la ràtio d'informació?

Ràtio d'informació = (RC - RB) / TE

  • RC: rendibilitat cartera
  • RB: rendibilitat del benchmark
  • TE: tracking error

Per a què serveix la ràtio d'informació

La ràtio d'informació serveix per mesurar la bona execució i les capacitats que té el gestor d'inversions per generar uns beneficis o guanys superiors als del mercat. Vist d'una altra manera, és una tècnica idònia per valorar o avaluar si el gestor s'està guanyant les comissions que li has de pagar per gestionar l'estratègia d'inversió dels teus diners.

Com més elevada sigui la ràtio d'informació és molt millor, ja que significa que el gestor està sabent optimitzar bé la inversió generant una rendibilitat òptima a la del mercat en conjunt.

Exemple de ràtio d'informació 

Operem un fons o una cartera amb una rendibilitat de l'11% (RC).

El benchmark d'aquesta cartera ens dona de mitjana una rendibilitat aproximada del 9% (RB).

Tracking error 3% (TE) = Volatilitat del fons: 7% - volatilitat de l'índex: 4%

Si apliquem la fórmula de la ràtio d'informació = (RC - RB) / TE

Tenim com a resultat el següent: (11-9/3) =0,66

Com podem veure, 0,66 és un resultat en positiu, de manera que el gestor té un rendiment superior al mercat. En cas que aquesta xifra fos en negatiu (-0,66, per exemple), el rendiment no seria l'adequat. Recordem que com més elevada sigui aquesta xifra, el rendiment serà molt millor.

A més

Inversió periòdica

Un pla perquè puguis invertir sense adonar-te'n, a poc a poc.

Més detalls sobre Inversió periòdica

Comparador de fons

Amb ajuda, tot és més fàcil. I amb el nostre comparador podràs triar en funció de la rendibilitat dels diferents fons de la nostra cartera.
Més detalls sobre Comparador de fons