Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Clàusula zero

Clàusula zero

La clàusula zero és una condició contractual hipotecària per la qual el banc s'assegura que els interessos cobrats siguin com a mínim del 0%. D'aquesta manera, fins i tot amb interessos de referència negatius, l'interès total cobrat no se situarà per sota d'aquest valor.

Amb la clàusula zero el banc o l'entitat financera s'assegura contra la baixada dels tipus d'interès de referència, en el cas més habitual l'euríbor.

Aquesta fluctuació afecta directament les hipoteques amb tipus d'interès variable, de manera que, si aquests tipus se situen en negatiu, el banc es garanteix una rendibilitat mínima. Dit d'una altra manera, amb la clàusula zero, en cas de tenir els tipus d'interès en negatiu, el banc podrà assegurar que l'interès no sigui inferior al 0% ja que, en cas que el valor sigui en negatiu i no s'apliqui la clàusula del 0%, es donaria la paradoxa que el banc hagués de pagar als seus clients per prestar-los els diners de les hipoteques.

Exemple de clàusula zero

Acabes de comprar un habitatge per mitjà de préstec hipotecari a tipus d'interès variable i posem per cas que l'euríbor (tipus de referència hipotecari que es publica diàriament i reflecteix els tipus d'interès als quals els bancs principals presten diners entre ells en el mercat interbancari de la UE) se situa en un escenari fictici i complicat del -1,2%.

En aquest cas, el banc ens cobrarà un diferencial de l'1% sobre aquest euríbor que està actualment en el -1,2%. D'aquesta manera, en sumar les dues xifres, ens quedaria un interès total del -0,2%. Com podem veure, com que el tipus d'interès està en negatiu, el banc hauria de pagar al client que té la hipoteca. No obstant això, si aquest exemple fos real, els bancs o les entitats financeres no s'atrevirien a deixar diners per l'alt risc que pot suposar la fluctuació de l'euríbor.

És per aquesta raó que es crea la clàusula zero, per garantir al banc que, com a mínim, el tipus d'interès a rebre per l'operació sigui del 0%.

A més

Portal immobiliari

Si estàs buscant casa, fes una ullada al nostre portal: 100% de finançament en tots els nostres immobles.
més detalls sobre Portal immobiliari

Credichalet

Un préstec per construir casa teva: des del principi fins al final.
més detalls sobre credichalet