Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Fiança

Fiança

En línies generals, una fiança és la garantia que assegura que es compleixi una obligació. Serà econòmica (si per exemple es tracta d'un aval, una quantitat de diners) o personal (si és un tercer qui respon davant aquesta obligació amb el seu patrimoni).

Si parlem de fiança hipotecària, serà la garantia que avala el préstec hipotecari i funciona com a suport en cas d'incompliment del contracte (en aquest cas, l'impagament de les mensualitats del préstec).

Està regulada tant per la Llei hipotecària com pel Codi civil. El Codi civil defineix el fiador (o fiançador) com qui assumeix l'obligació de complir amb el deute contret per un tercer (que és el fiat, contractant de la hipoteca o deutor) en cas que aquest no ho faci, i respon del deute aliè amb el seu propi crèdit o patrimoni, assegurant el compliment de l'obligació contreta.

Normalment, la fiança sol ser unilateral. Això vol dir que només és el fiador qui contreu un deute en favor del creditor. Però també pot ser bilateral, ja que el creditor també té algunes obligacions, en cas que el fiador tampoc no compleixi amb el deute contret.

Es pot donar el cas que no hi hagi un únic fiador, i estaríem davant d'una cofiança. En aquest cas, cada fiador respondrà només d'una part davant el creditor, llevat que s'estipuli una responsabilitat solidària dels fiadors.

Aquest aval ha de constar expressament en un contracte que ha de regular la relació entre el creditor, el fiador i el fiat, així com el tipus de responsabilitat que contreuen. Serà subsidiària, si el fiador ha d'afrontar el deute únicament quan el deutor no pagui per declarar-se insolvent total o parcial, o solidària, si l'obligació sobre el deute és conjunta. En aquest cas, no caldria la declaració d'insolvència per part del deutor i el creditor podria exercir accions de cobrament contra qualsevol dels dos indistintament.

La fiança tributa?

La tributació de la finança depèn de si aquest aval s'ha constituït al mateix temps que el préstec hipotecari o no. En el primer cas, estarà subjecta a l'impost d'actes jurídics documentats (IAJD), però no tributarà per la regla del tractament unitari del préstec. És a dir, que només tributarà pel concepte de préstec però no pel concepte de fiança. Si la fiança i el préstec hipotecari no s'han constituït a la vegada, la fiança sí que tributarà en l'IAJD a l'1% del seu import, tot i que dependrà de cada comunitat autònoma. És el banc qui haurà d'abonar aquest impost, encara que el normal és que s'arribi a un acord amb el client per repartir-se el pagament.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca