Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Comissió per cancel·lació

Comissió per cancel·lació

La comissió per cancel·lació és aquella que les entitats de crèdit ens cobren quan cancel·lem una hipoteca i la deixem sense càrregues, sia perquè hem acabat de tornar tot el préstec o bé perquè volem vendre l'immoble i no podem fer-ho si té alguna càrrega. En aquest cas, podrem pagar la hipoteca i la cancel·lació amb els diners que obtinguem de la venda.

Els costos que inclouen les despeses de cancel·lació de la hipoteca són:

  • Els aranzels de la notaria. Per cancel·lar un préstec hipotecari hem de sol·licitar una escriptura pública al notari. Els seus aranzels estan establerts per llei, encara que l'import exacte es calcularà aplicant un percentatge sobre l'import de la hipoteca, reduït en un 70%. En tot cas, tindrà un preu no inferior a 90 €.
  • Les despeses del registrador, ja que haurem d'inscriure l'escriptura del notari al Registre de la Propietat per deixar constància que deixem l'habitatge lliure de càrregues (cosa que es coneix com cancel·lació registral). També estan regulades per l'Estat i es calculen en funció d'un percentatge sobre el capital de la hipoteca, reduït en un 60%. Tindran un cost mínim de 25 €.
  • Les despeses de la gestoria, encara que en aquest cas podem realitzar els tràmits nosaltres mateixos i evitar aquesta despesa, que podrà ser de prop de 300 €. Aquesta tarifa no està regulada, però el normal és que, si la gestoria treballa habitualment amb el banc que ens ha concedit la hipoteca, pugui estar pactada per ells.

En aquest cas, no cal pagar cap impost.

Qui paga aquestes despeses?

En primer lloc, els titulars de la hipoteca que es cancel·larà. Això no obstant, en cas que es vengui un habitatge hipotecat, el comprador i el venedor poden acordar un repartiment de despeses, tot i que el comprador mai estarà obligat a acceptar-ho si no vol.

En qualsevol cas, el comprador sí que haurà de fer front a les despeses per constituir la nova hipoteca (novament, notaria, registre i gestoria, a més dels impostos).

Què és una provisió de fons?

Si volem vendre el nostre pis i necessitem cancel·lar la hipoteca primer, podrem demanar al banc que s'encarregui de la cancel·lació. En aquest cas, el banc ens demanarà una provisió de fons que estarà entre 800 i 1.000 €, i que destinarà a pagar al notari, al registrador i al gestor.

Òbviament, podrem reduir aquesta quantitat si evitem la intervenció de l'entitat i contactem amb una gestoria independent que ajusti la provisió de fons al màxim, però cal tenir en compte que no podrem evitar certs costos fixos, com el del notari, el registre i la comissió per cancel·lació.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca