Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Dació en pagament

Dació en pagament

La dació en pagament consisteix a lliurar un bé per saldar un deute. En el cas de les hipoteques, quan una persona no pot fer front al pagament de les quotes, lliura l'habitatge a canvi de cancel·lar el préstec hipotecari. És pagar el deute amb un bé en lloc de fer-ho amb diners. Amb aquest recurs, l'entitat bancària ven l'immoble al millor postor en una subhasta pública i d'aquesta manera es cobra el deute.

La dació en pagament va aparèixer per primera vegada al RD 6/2012, en què es poden consultar els requisits que cal complir per poder aplicar aquesta mesura. Entre ells, destaca la necessitat que la situació econòmica del deutor sigui molt precària (la qual cosa es denomina llindar d'exclusió). A més, ha de complir altres punts: el deutor ha d'estar en situació d'atur, no pot tenir béns per pagar el deute i la quota del préstec hipotecari ha de superar el 50% dels ingressos mensuals.

Uns anys més tard, amb l'arribada de la Llei 1/2013, es van modificar algunes de les condicions. Aquesta llei es coneix per aquest motiu com la llei de la segona oportunitat, i permet sol·licitar romandre a l'habitatge en règim de lloguer durant dos anys sempre que es pagui un 3% del deute com a renda anual.

Avantatges de la dació en pagament

L'avantatge principal de la dació en pagament és que s'evita l'execució quan no es pot fer front al pagament de la hipoteca. El deutor lliura l'habitatge però no ha d'abonar els interessos de demora ni sotmetre's a un embargament. En el cas de l'entitat, l'avantatge és que s'estalvia els costos derivats de l'execució de l'embargament i aconsegueix l'habitatge en menys temps.

La dació en pagament no es obligatòria segons la llei hipotecària, sinó que es tracta d'un acord entre l'entitat bancària i el client.