Saltar a la zona de continguts

Hipoteca Variable

La hipoteca de sempre amb unes condicions com mai.

La hipoteca de sempre, la clàssica: només has de triar l'import i el termini.

Simula hipoteca
fondos protegidos bankinter
crédito para comprar construir chalet

Complint condicions1

TIN primer any-

Euribor+-

TAE variable-

Sense complir les condicions1

TIN primer any-

Euribor+-

TAE variable-

Així és la nostra hipoteca variable

Per a qui?

Condicions exclusives per a persones físiques residents a Espanya per a la compra de primer o segon habitatge. Per a titulars amb ingressos mensuals superiors a 2.500 euros.

Fins a 30 anys

La hipoteca variable permet un termini màxim per a l'amortització total de 30 anys, sempre que cap dels titulars superi els 75 anys en finalitzar la vida del préstec.

Amortització anticipada

Sempre que vulguis, podràs realitzar amortitzacions parcials o una amortització total de la teva hipoteca.
banner_sup

Per a la compra de primer o segon habitatge.

Utilitzant com a referència el menor dels valors entre el preu de compra i el valor de taxació, podràs finançar fins al 80% en el cas de primer habitatge i fins al 60% en el cas de segon habitatge.

No sumis més a la hipoteca:

 • 0 € despeses gestoria.
 • 0 € despeses notaria.
 • 0 € despeses registre.
 • 0 € impost actes jurídics documentats.

Sol·licitar-la és molt senzill, en tres passos.

A l'hora de comprar una casa, és normal atabalar-se una mica. A Bankinter simplifiquem els passos i, a més, els fem al teu costat.

1. Simula la teva hipoteca

Només et caldrà introduir la quantitat i el termini. Podràs conèixer les quotes, els impostos, etc., comparant els diferents tipus d'hipoteques.

2. Oferta personalitzada

Et demanarem una sèrie d'extres que ens permetran fer-te una oferta amb tots els detalls, ajustada a la teva realitat.

3. Signatura

Juntament amb l'oferta personalitzada, t'informarem de la documentació necessària per al moment més esperat: la signatura.

Consulta Condicions de la Hipoteca Variable Condicions de la Hipoteca Variable

La hipoteca variable és un préstec hipotecari referenciat a l'euríbor més un diferencial, amb revisions anuals. L'euríbor és un dels tipus de referència oficials del mercat hipotecari que publica el Banc d'Espanya mensualment.

Aquesta oferta està disponible per a persones físiques residents a Espanya (per a no residents, consulta'ns les condicions).

Condicions

Per a hipoteques noves.

Per a la compra de primer i segon habitatge.

Per a persones físiques residents a Espanya els ingressos totals de les quals siguin superiors a 2.500 €/mes.

Fins al 80% del valor del primer habitatge i el 60% del segon, utilitzant com a referència el menor d'aquests dos valors: el preu de compra o el valor de taxació.

Tipus d'interès

Complint les condicions:1

Euríbor + -

TIN primer any: -

TAE variable: - 

Sense complir les condicions1:

Euríbor + -

TIN primer any: - 

TAE variable: - 

S'entén com "compliment de condicions" la contractació dels productes següents:

Compte Nòmina, Compte Professional o Compte No-Nòmina (bonificació de 0,30 punts percentuals).

Assegurança de vida pel 100% de l'import del préstec hipotecari, contractada amb Bankinter Seguros de Vida, SA, de Seguros y Reaseguros (bonificació de 0,60 punts percentuals).

Assegurança multirisc de la llar amb la cobertura d'un contingut mínim de 30.000 euros i un capital de continent equivalent al valor de taxació de l'immoble a l'efecte d'assegurança, contractada amb Liberty Seguros i amb la mediació de Bankinter, SA, Operador de Banca-Seguros (bonificació de 0,30 punts percentuals).

Pla de pensions/EPSV: tenir contractat i en vigor durant tota la vigència del préstec un pla de pensions/EPSV amb la societat Bankinter Seguros de Vida, pertanyent al Grup Bankinter, SA, i realitzar-hi una aportació mínima anual de 600 € (bonificació de 0,10 punts percentuals).

La contractació d'aquests productes tal com es descriuen té caràcter opcional per al client. S'incrementaria el tipus aplicat si es compleixen les condicions amb els punts percentuals corresponents a cadascun dels productes no contractats.

Import i termini de contractació

Import mínim de 60.000 euros.
Termini màxim de 30 anys.

Comissió d'obertura

La comissió d'obertura és de 500 euros.

Despeses hipotecàries

El client abonarà el cost de la taxació. El Banc assumeix les despeses de notaria, registre, gestoria i impost d'actes jurídics documentats, l'import de les quals varia segons la comunitat autònoma on se signi el préstec hipotecari, excepte al País Basc (comunitat autònoma on el client n'assumeix el cost, excepte en les operacions en què s'adquireixi habitatge habitual que estan exemptes d'aquest impost).

La concessió de la hipoteca està subjecta a l'aprovació de la sol·licitud per part de Bankinter, SA.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Què és un préstec hipotecari?

El préstec hipotecari és un contracte realitzat normalment entre una entitat financera i un client (persona física o jurídica), pel qual l'entitat financera lliura una quantitat al seu client perquè aquest la restitueixi en els terminis i les condicions pactades, entre les quals es troba el pagament del nominal prestat i el pagament dels interessos.

Per què el préstec hipotecari és el més idoni per comprar un habitatge?

Quan es compra un habitatge i no es disposa de prou diners per pagar-lo, es recorre a una entitat financera per demanar un préstec. Se sol formalitzar aquest préstec en la modalitat de préstec hipotecari, ja que aquesta modalitat garanteix a l'entitat l'abonament de les quotes del préstec amb l'habitatge mateix que s'adquirirà i, en la majoria dels casos, llevat de la nostra Hipoteca Sin Más, amb la garantia personal de tots els intervinents.

El préstec hipotecari és la modalitat amb menor tipus d'interès a pagar dels préstecs que ofereixen les entitats.

Què significa garantia personal i hipotecària en una hipoteca?

En qualsevol préstec hipotecari, llevat de la nostra hipoteca Sin Más, hi ha garantia personal dels prestataris i garantia de l'immoble. És a dir, en cas que el client incompleixi les seves obligacions, a més de poder perdre l'habitatge, la responsabilitat d'aquest i de la resta d'intervinents de l'operació s'estendrà a tots els seus béns presents i futurs.

Quines són les diferències amb el préstec personal?

El préstec hipotecari rep aquest nom perquè el pagament de les quotes està garantit a través d'una hipoteca. Aquesta hipoteca permet a l'entitat financera executar l'habitatge de manera preferent a qualsevol altre creditor.

Els préstecs personals solen ser per a finalitats diferents de la comprar d'habitatge, com ara despeses generals, vehicles, mobles o electrodomèstics, i aquí el pagament dels interessos serà una responsabilitat personal exclusivament.

Com es compara un préstec amb un altre, per saber quin és el més avantatjós?

El millor indicador per comparar un préstec amb un altre sol ser el tipus d'interès. El tipus d'interès pot ser variable, fix o mixt. Però, a més del tipus d'interès, hi ha altres despeses que el client ha de pagar, comissions d'obertura o cancel·lació i taxació.

Per tot això, la millor manera de conèixer el préstec més econòmic és fixar-se en la TAE (taxa anual equivalent), que és una expressió percentual que engloba totes les despeses del crèdit.

Amb tota aquesta informació és el client qui ha de valorar totes les condicions del préstec i s'ha de decidir per aquell que més s'ajusti a la seva necessitat particular o familiar.

Què és l'euríbor?

Prové d'Euro Interbank Offered Rate, que traduït seria tipus d'oferta interbancària europea.

Els bancs europeus presten diners entre ells, per la qual cosa paguen un interès. Préstecs a diferents terminis. Es calcula la mitjana dels interessos oferts pels bancs europeus i això és l'euríbor. Tanmateix, no de tots els bancs sinó només de 44 bancs europeus, els principals.

Es fa una publicació diària de tots els euríbor (segons el termini) aproximadament a les 11 h del matí. Prèviament els bancs han de comunicar els seus interessos al llarg de les 24 hores anteriors i se n'obté la mitjana aritmètica dels tipus enviats eliminant el 15% dels més alts i el 15% dels més baixos. Aquesta mitjana és l'euríbor publicat en cada termini.

Quins tipus d'assegurances addicionals al préstec es poden subscriure?

Assegurances obligatòries: assegurança de danys (anomenada assegurança de la llar). Cobriria els danys que pogués patir l'habitatge, per tal de mantenir l'immoble en bon estat.

La llei obliga que els béns hipotecats estiguin assegurats contra danys pel valor de taxació, en les condicions que es determinin reglamentàriament (art. 8. de la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari).

Assegurances optatives: és aconsellable subscriure una assegurança de vida per cobrir la contingència de la mort o incapacitat permanent o absoluta del prestatari, i la indemnització aniria destinada a amortitzar el préstec.

Quin mètode d'amortització utilitzem en els préstecs hipotecaris?

En el mercat hi ha diversos mètodes d'amortització dels préstecs hipotecaris, i l'aplicable al préstec ofert per Bankinter és el sistema d'amortització francès, per la qual cosa el pagament del préstec es realitzarà a través de quotes constants mensuals que comprenen capital i interessos.

Els interessos es calculen en funció del capital pendent d'amortitzar, de manera que durant els primers anys de vida de la hipoteca la part de la quota destinada al pagament d'interessos serà més gran.

Què és la subrogació hipotecària?

Es coneix amb el terme de subrogació el fet de canviar una de les parts del contracte de préstec, ja sigui el creditor (l'entitat financera) o el deutor (el client).

La subrogació del creditor es produiria quan el prestatari decideix canviar d'entitat financera. Hi ha un procediment per a aquesta operació, que fins i tot dona al banc primitiu la possibilitat de millorar voluntàriament les condicions existents. Per materialitzar aquesta opció, el deutor ha de tenir en compte també totes les condicions de la nova entitat, sobretot les despeses de formalització.

La subrogació del deutor es produeix quan es transmet un habitatge hipotecat i el comprador assumeix, amb les condicions antigues o les noves que es pactin, pagar el préstec pendent. No és obligatòria ja que el comprador pot sol·licitar comprar l'habitatge lliure de càrregues i que el deutor cancel·li la hipoteca.

Quina documentació he de lliurar perquè Bankinter pugui estudiar la meva hipoteca?

Seguidament detallem la documentació que han de presentar els sol·licitants i els avaladors, si n'hi ha, perquè des de Bankinter puguem dur a terme l'avaluació de la solvència de l'operació.

Dades identificatives:

 • DNI/NIF o targeta de residència dels intervinents.
 • Indicació del nombre de fills al seu càrrec.
 • Indicació de l'estat civil: solter, casat, vidu, divorciat, separat legalment... En cas d'estar casat en un règim econòmic que exigeixi l'existència de capitulacions matrimonials, caldrà aportar-ne una còpia. En cas de separació o divorci, caldrà aportar una còpia del conveni regulador o la sentència judicial.

Dades econòmiques en el cas de treballadors per compte d'altri:

 • Fotocòpia de les tres últimes nòmines o justificant del cobrament d'una pensió.
 • Fotocòpia del contracte laboral o certificat de vida laboral quan l'antiguitat sigui inferior a quatre anys o no es reflecteixi a les nòmines.
 • Fotocòpia de la declaració de la renda (IRPF) de l'últim exercici. Igualment, en cas de presentar la declaració de patrimoni caldrà aportar-ne una còpia.

Dades econòmiques en el cas de treballadors per compte propi:

 • Fotocòpia de l'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE).
 • Fotocòpia de les declaracions trimestrals d'IVA i IRPF i del resum anual.
 • Fotocòpia de la declaració de la renda (IRPF) de l'últim exercici. Igualment, en cas de presentar la declaració de patrimoni, caldrà aportar-ne una còpia.

Dades econòmiques en tots dos casos:

 • Fotocòpia del rebut de l'impost de béns immobles (IBI) en cas de tenir altres propietats al seu nom.
 • Fotocòpia del contracte d'arrendament de l'habitatge (si escau).
 • Fotocòpia dels tres últims rebuts en cas que hi hagi altres deutes al seu nom (préstecs, lísing...). En cas de subrogació, a més dels tres últims rebuts del préstec caldrà aportar una còpia de l'escriptura del préstec hipotecari a subrogar.
 • Fotocòpia del justificant d'un altre tipus d'ingressos: pensions procedents d'altres països...

Dades de l'immoble a hipotecar:

 • Fotocòpia del contracte privat de compravenda.
 • Fotocòpia de l'escriptura de la propietat, en cas que no hi hagi operació de compravenda.
 • Nota simple del Registre de la Propietat actualitzada.

I el dia de la signatura, quina documentació necessitaries per signar a la notaria?

Caldria aportar:

 • DNI/CIF o targeta de residència perfectament vigents.
 • En el cas d'habitatges usats, l'últim rebut de l'impost de béns immobles i un certificat emès per la comunitat de propietaris que indiqui que l'habitatge es troba al corrent de pagament.

En què consisteix la nostra hipoteca variable?

És la nostra hipoteca tradicional en la qual la referència és l'euríbor, un dels tipus de referència oficials del mercat hipotecari que publica el Banc d'Espanya mensualment, al qual sumarem un diferencial. En cada revisió, per tant, la quota variarà.

Quin és l'import màxim que tindré disponible en sol·licitar una hipoteca?

L'import màxim disponible tindrà relació amb el valor de l'immoble, entenent-se per valor de l'immoble hipotecat el menor de dos valors: el valor de taxació o el preu de compra.

D'aquesta manera, l'import màxim del préstec que es podrà sol·licitar serà:

 • Fins al 80% del valor de l'immoble hipotecat si constitueix l'habitatge habitual del client/prestatari (import menor entre el valor de compra i el de taxació). Així, a tall d'exemple, sobre un immoble que constitueix l'habitatge habitual del sol·licitant i amb un valor de 187.500 €, l'import màxim pel qual es podria sol·licitar finançament és de 150.000 €.
 • Fins al 60% del valor de l'immoble hipotecat en cas que es tracti del segon habitatge. D'aquesta manera, sobre un immoble que constitueix una segona residència del sol·licitant i amb un valor de 187.500 €, l'import màxim que es pot finançar serà de 112.500 €.

Quina és la venda combinada que oferim en les nostres hipoteques?

Juntament amb el préstec hipotecari sobre l'habitatge oferim productes i serveis de manera combinada, que en tot cas són opcionals per al client. S'incrementarà el diferencial o el tipus en funció de si és una hipoteca fixa o variable, en cas de no contractació.

A més

Com es calcula l'euríbor?

A l'hora de demanar una hipoteca per comprar una casa, hi ha alguns dubtes que necessiten una resposta. T'ajudem!
Anar a les preguntes freqüents

Penses comprar la teva primera casa?

Tot el que cal saber sobre la contractació d'una hipoteca i sobre allò relacionat amb la compra i venda d'un habitatge.
Vull més detalls!

Simula la teva hipoteca en un minut

En un minut podràs configurar el preu del teu habitatge, els diners que necessites i el temps que vols estar pagant-lo. Coneix la hipoteca que més et convé.
Simula hipoteca
El tipus d'interès variable es revisarà amb periodicitat anual.
Oferta vàlida fins a assolir l'import ofert de 750 milions d'euros.

Bankinter t'ajuda

Et podem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, informació de productes, etc.

Més informació
918 361 515
Caixers i oficines