Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Plusvàlua municipal

Plusvàlua municipal

La plusvàlua és un concepte fonamental quan es realitza la venda d'un objecte i fa referència a la diferència entre el preu de compra i el preu de venda dels valors mobiliaris. És un terme molt utilitzat en la compravenda d'immobles.

Des del punt de vista tributari, la plusvàlua està gravada com a impost. En funció de la naturalesa del subjecte passiu, les plusvàlues poden ser gravades en l'impost sobre la renda de les persones físiques i en l'impost sobre societats.

Si parlem d'un bé immoble, el pagament de la plusvàlua és un impost municipal i es realitza a l'ajuntament de la localitat a la qual es trobi el bé. Aquest impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) també es coneix com plusvàlua municipal i és de caràcter anual.

Quan cal pagar la plusvàlua municipal?

L'impost de plusvàlua municipal s'ha de pagar en aquells casos en què s'obté un guany derivat de:

  • L'herència d'un immoble
  • La recepció d'una casa en donació
  • La venda d'un habitatge

Com es calcula la plusvàlua?

A l'hora de calcular la plusvàlua, cal tenir en compte el valor cadastral de l'habitatge i el temps transcorregut entre el moment d'adquisició i la venda a donació.

Per obtenir la base imposable sobre la qual es calcula l'impost, al valor cadastral del bé s'hi apliquen unes taxes de revaloració que són establertes pels ajuntaments en funció del nombre d'anys que s'ha tingut l'habitatge.

Sobre aquesta base imposable s'aplica el tipus establert per l'ajuntament sempre que sigui inferior al 30% fixat com a límit màxim. El resultat obtingut és la quantitat que el contribuent haurà de pagar.

Qui paga la plusvàlua municipal?

El pagador de l'IIVTNU dependrà del tipus d'operació. En el cas d'una donació, la persona que rep el terreny o immoble serà l'encarregada de fer front a l'impost.

En canvi, quan es tracta d'una compravenda l'impost serà abonat per la persona o entitat que transmet el terreny, excepte en aquells casos en què es tracti d'una persona física no resident a Espanya.

A més

Proposta personalitzada d'hipoteca

Si ja has trobat casa, t'oferim una oferta personalitzada amb tots els imports: quotes, impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Proposta personalitzada d'hipoteca

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca