Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Beneficiari en el pla de pensions

Beneficiari en el pla de pensions

En un pla de pensions, el beneficiari és aquella persona física amb dret a percebre les prestacions del pla. Serà el partícip mateix en qualsevol de les contingències (jubilació, incapacitat o dependència), exceptuant el cas de mort. En cas de mort, el patrimoni serà rebut pel beneficiari o beneficiaris designats al contracte del pla de pensions.

A més, en un pla de pensions hi intervenen altres figures:

El promotor del pla, que és l'entitat, empresa o societat encarregada de la creació del pla, o bé que participa en el seu desenvolupament. És a dir, és qui ofereix el pla de pensions als possibles interessats.    

Els partícips són les persones que contracten el pla. Són aquelles persones en benefici i interès de les quals es crea el pla. És a dir, serà la persona que es beneficiarà de la cobertura en el moment de la seva jubilació, dependència, incapacitat o mort. En el cas de la mort el partícip no podrà gaudir de la quantia d'estalvi; per aquest motiu existeix la figura de beneficiari.      

Qui pot beneficiar-se d'un pla de pensions? 

Els beneficiaris podran ser elegits lliurement pel partícip, encara que el més habitual és que siguin el cònjuge o els hereus naturals. El partícip ha de designar els beneficiaris en cas de defunció a través del butlletí d'adhesió i designació de beneficiaris.   

Si hi inclou més d'una persona com a beneficiari, en aquest cas hauran d'establir els percentatges d'herència designats per a cada un d'ells. 

I en cas que no s'hagi establert ningú, seran els designats al testament. Pot passar que en aquest tampoc no hi figuri cap designació expressa; aleshores seran els que estableixi el reglament, que habitualment són els hereus legals.    

Documentació necessària per rescatar un pla de pensions 

Per sol·licitar el rescat, els beneficiaris hauran de lliurar la documentació següent: 

Sol·licitud per defunció. 

Certificat original de defunció del partícip del pla de pensions.

Documentació que acrediti els beneficiaris: butlletí de designació, testament, declaració d'hereus, certificat d'últimes voluntats, llibre de família, escriptura d'herència o quadern particional. 

Fotocòpia del DNI del difunt. 

Fotocòpia del DNI del beneficiari. 

Fiscalitat en l'herència dels plans de pensions  

La quantitat rebuda pel cobrament del pla de pensions serà considerada com a rendiment del treball en l'impost sobre la renda de les persones físiques, però mai no tributarà en l'impost de successions.  

Com que els rendiments del pla de pensions incrementaran la seva base imposable general, seran tributats en la declaració de la renda al tipus marginal que correspongui.   És important saber que, en cas que hi hagi més d'un beneficiari, no caldrà que tots realitzin el rescat del pla al mateix temps.

A més

Com funcionen els plans de pensions?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels plans de pensions.
Més detalls sobre Com funcionen els plans de pensions

Plans de pensions

Consulta els nostres plans de pensions i estalvia per a la jubilació.
Més detalls sobre Simulador de plans de pensions