Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Compte d'estalvi

Compte d'estalvi

Un compte d'estalvi és una modalitat de dipòsit bancari a la vista que permet rendibilitzar els estalvis, ja que el client diposita una quantitat de diners a l'entitat bancària i aquesta, a canvi, li paga en funció dels interessos generats. La rendibilitat obtinguda estarà determinada pel període de temps que els diners es mantinguin dipositats a l'entitat bancària.

Els comptes d'estalvi permeten compatibilitzar la rendibilitat, amb la possibilitat de retirar els diners en qualsevol moment sense que suposi una penalització.

Les condicions de remuneració són diferents en funció de cada producte i entitat. La remuneració pot ser lineal, per trams de saldo o, en algunes ocasions, fins i tot en espècie. L'abonament d'aquests interessos pot tenir caràcter mensual, trimestral o fins i tot anual.

El tipus d'interès que ofereixen els comptes d'estalvi està establert i, per tant, al contrari del que passa amb altres productes d'inversió, sabem quant cobrarem. En cas que es produeixi algun canvi en aquest punt, l'entitat haurà avisar-nos amb antelació per decidir si volem o no volem conservar el producte.

Els comptes d'estalvi tenen la protecció del Fons de Garantia de Dipòsits, que, en cas de fallida de l'entitat, garanteix fins 100.000 euros per entitat i titular.