Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Plusvàlua

Plusvàlua

És l'increment de valor que es produeix per la diferència entre el preu de compra i el major preu de venda de les participacions d'un fons d'inversió.

Com tributen els fons d'inversió?

La plusvàlua està gravada per una sèrie d'impostos. El gravamen principal és l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), però malgrat això cal destacar que els avantatges fiscals dels fons d'inversió són un dels seus avantatges principals enfront d'un altre tipus d'inversions.

L'avantatge principal dels fons d'inversió és que és possible traspassar els fons sense tributar. Els fons d'inversió permeten passar d'una inversió a una altra emprant la figura del traspàs. En el moment en què es fa un traspàs no hi ha cap implicació fiscal i únicament es tributarà en el moment en què es faci el reemborsament final. Fins a aquell moment, l'inversor té llibertat total per moure i reinvertir els seus diners entre fons sense que calgui tributar.

En el cas de la inversió en accions passa tot el contrari: si volem canviar les accions que constitueixen la cartera únicament tenim la possibilitat de vendre i comprar. La venda i posterior compra d'accions té sempre una implicació fiscal, de manera que cal declarar els guanys o les pèrdues patrimonials corresponents.

Com es calcula la plusvàlua?

A l'hora de calcular les plusvàlues o minusvàlues en el moment de la venda cal comparar el valor del primer fons que adquirim, independentment que s'hagin produït traspassos posteriorment, amb el valor del reemborsament final en el moment de la venda.

Compensació de pèrdues i guanys

En cas que el resultat del reemborsament sigui negatiu, hi ha la possibilitat de compensar aquestes pèrdues (minusvàlues) amb els guanys (plusvàlues). Hi ha un període màxim de quatre anys establert per fer-ho i la quantitat compensada no pot superar el 25% dels rendiments de capital mobiliari.

També hi ha la possibilitat de compensar els guanys en fons d'inversió amb les pèrdues en borsa ocasionades com a conseqüència de la venda d'accions.

A més

Fons temàtics

Consulta la nostra selecció de fons basada en el nou panorama social que permet identificar noves oportunitats d'inversió.
Més detalls sobre Fons temàtics

Comparador de fons

Amb ajuda, tot és més fàcil. I amb el nostre comparador podràs triar en funció de la rendibilitat dels diferents fons de la nostra cartera.
Més detalls sobre Comparador de fons