Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Comissió de dipòsit

Comissió de dipòsit

Comissió que percep l'entitat dipositària d'un fons d'inversió com a remuneració pels seus serveis de dipositaria i custòdia. Aquest servei únicament pot ser realitzat per entitats autoritzades.

A més de salvaguardar i administrar els valors que componen la cartera del fons d'inversió, els dipositaris són també els encarregats de vigilar i supervisar la gestió de les SGIIC (societat gestora d'institucions d'inversió col·lectiva). Un dipositari no pot ser gestor de fons simultàniament i necessita l'autorització de la CNMV per poder portar a terme la seva activitat.

La comissió de dipòsit o custòdia es dedueix diàriament del valor liquidatiu del fons, per la qual cosa està inclosa ja en el seu preu. Tots els conceptes pels quals poden cobrar comissions i el seu import màxim apareixen al fullet informatiu del fons. Aquests fullets són públics i estan registrats a la CNMV.

Aquesta comissió no pot superar el 2 per mil anual del patrimoni, tal com descriu el Reial decret 1082/2012. L'article 5.5 especifica que “en els fons d'inversió de caràcter financer, la comissió del dipositari no podrà excedir del dos per 1.000 anual del patrimoni. La comissió esmentada constituirà la retribució al dipositari per la realització de totes les funcions que li assigna la normativa, sense que els fons puguin suportar costos addicionals quan el dipositari hagi delegat en tercers la realització d'alguna d'aquestes funcions”.

Aquest límit es podria superar excepcionalment en aquells casos en què els dipositaris hagin de complir principalment les seves funcions a l'estranger i sempre que hagi estat prèviament autoritzat per la CNMV.

A més

Cercador de fons

Accedeix al cercador de fons d'inversió i troba els que millor s'adaptin al teu perfil inversor.
Més detalls sobre Cercador de fons

Fons temàtics

Consulta la nostra selecció de fons basada en el nou panorama social que permet identificar noves oportunitats d'inversió.
Més detalls sobre Fons temàtics