Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Cadència hipoteca

Cadència hipoteca

La cadència és la periodicitat amb la qual es revisa el tipus d'interès en les hipoteques de tipus variable. Naturalment, això no passa si hem contractat una hipoteca a tipus fix, ja que sempre pagarem la mateixa quota, independentment de l'evolució dels mercats.

Tot i que aquesta revisió se sol realitzar cada any, també és possible negociar-la amb el banc; hi ha entitats que permeten canviar aquest període de semestral a anual, i viceversa. En tot cas, haurem de comunicar-li-ho i abonar les despeses de novació i les comissions associades al canvi.

Aquesta revisió es realitza per actualitzar el valor de l'índex a què està referenciat el préstec. A Espanya aquest índex sol ser l'euríbor, que, per tant, determina la quota mensual de la hipoteca. Si fem una ullada a l'evolució d'aquest índex des de la seva implantació el 1999 veurem que ha anat variant. Aquesta fluctuació es deu a diferents causes socials, polítiques i econòmiques dels mercats mundials, que actualment estan experimentant una tendència general a la baixa.

La cadència es pot realitzar de manera anual o semestral, en funció del que dicti l'escriptura de la hipoteca. Aquest temps començarà a comptar des del moment en què signem aquest document, així sempre sabrem quan ens tocarà. Un cop revisat el tipus d'interès, pujarà o baixarà la quota, en funció que l'euríbor pugi o baixi.

A l'hora de calcular la diferència de la mensualitat, hi intervenen quatre factors: el nou euríbor, el diferencial aplicat per l'entitat creditícia, la quantitat d'hipoteca i els anys que ens queden per pagar.

I, si bé és cert que per calcular-ho s'utilitza l'euríbor hipotecari publicat pel Banc d'Espanya, hi ha entitats que tenen en compte l'euríbor del mes previ a la revisió, i n'hi ha que es fixen en els dos, o fins i tot els tres, mesos anteriors; tot depèn del que estipuli l'escriptura.

És el banc qui realitza aquest càlcul sense necessitat que li ho demanem. Però, si volem fer-nos-en una idea, sempre serà útil fer servir un simulador d'hipoteques .

No és el mateix cadència que carència

Malgrat que són dos termes pràcticament iguals, en realitat no tenen res a veure. Ja sabem què és una cadència. Ara bé, què és la carència hipotecària? Doncs és aquell ajornament temporal en el pagament de la hipoteca que ens pot concedir el banc en certs supòsits, i que pot ser total (si ens eximeix del pagament totalment durant un temps determinat) o parcial (si únicament amortitzem capital i només paguem els interessos).