Saltar a la zona de continguts

Diccionari econòmic - Euríbor

Euríbor

L'euríbor, acrònim d'Euro Interbank Offered Rate o tipus europeu d'oferta interbancària, és el tipus d'interès que s'aplica a les operacions realitzades entre els bancs europeus. A més, l'euríbor funciona com a índex de referència en el tipus d'interès d'un préstec hipotecari.

L'euríbor va entrar en vigor l'any 1999 amb la utilització de l'euro per tal de tenir un índex de referència que servís per mantenir un cert equilibri entre els interessos.

Com es calcula l'euríbor?

  • La Federació Bancària Europea sol·licita diàriament els tipus d'interès vigents a cadascuna de les entitats bancàries que conformen la zona euro.
  • Tenint els tipus d'interès de tots els bancs, l'euríbor es calcula eliminant el 15% més alt i el 15% més baix.
  • Un cop eliminats aquests valors es calcula la mitjana aritmètica de totes les dades restants.

Quina és la relació entre l'euríbor i les hipoteques?

L'aplicació principal de l'euríbor és que funciona com a índex de referència en els préstecs hipotecaris a tipus variable i determina sobre manera els interessos que caldrà retornar a l'entitat bancària que ens ha concedit la hipoteca.

La quota de les hipoteques a tipus variable està determinada per dues variables:

  • El diferencial, que correspon a la part fixa que és acordada amb l'entitat bancària.
  • L'índex de referència, que, tot i que pot ser diferent, en la majoria dels casos és l'euríbor.

En cas que l'índex de l'euríbor pugi, els interessos que hem de pagar per la nostra hipoteca també pujaran. Si, en canvi, l'índex de l'euríbor baixa, els interessos del préstec hipotecari també baixaran.

A més

Proposta personalitzada d'hipoteca

Si ja has trobat casa, t'oferim una oferta personalitzada amb tots els imports: quotes, impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Proposta personalitzada d'hipoteca

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries